Про журнал

Галузь та проблематика

Науковий журнал "Математичне моделювання" публікує статті, що містять нові наукові результати в галузі розробки та застосування методів математичного моделювання, математичних моделей та алгоритмів у природничих науках, техніці, економіці, соціології, навчальному процесі та ін.

Основні завдання наукового журналу полягають у:

 • наданні представникам наукової спільноти, викладачам, аспірантам і студентам можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення;
 • розгляді найбільш актуальних і перспективних напрямків розвитку технічної науки;
 • забезпеченні обміну думками серед науковців та дослідників у галузі методів математичного моделювання, математичних моделей та алгоритмів;
 • підтримці молодих науковців.

Головна мета видання наукового журналу – розповсюдження науково-технічної інформації о новітніх досягненнях, новітніх розробках і результатів досліджень в області математичного моделювання.

Тематика статей охоплює розробку та застосування методів математичного моделювання, математичних моделей та алгоритмів у природничих науках, техніці, економіці, соціології, навчальному процесі та ін.

Читацька аудиторія. Видання орієнтоване на наукових та педагогічних робітників вищих учбових закладів, проектних та науково-дослідних інститутів та організацій, фахівців промислових підприємств в області прикладної математики, інженерного програмного забезпечення і матеріалознавства, аспірантів та студентів.

Процес рецензування

Основна мета процесу рецензування полягає у підвищенні наукової цінності статей, які публікуються в періодичному фаховому виданні «Математичне моделювання», шляхом формування об’єктивних процедур відбору авторських рукописів та визначення зважених підходів до розробки рекомендацій щодо їх поліпшення.

 Редакція наукового журналу «Математичне моделювання» приймає до розгляду рукописи, які пройшли попереднє рецензування зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю. Така рецензія має містити інформацію про достовірність, актуальність та новизну отриманих результатів, а також практичну цінність та рекомендації щодо публікації статті.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені відповідно до встановлених вимог викладеним у  Керівництві для авторів. З метою визначення міри відповідності даним вимогам, наукові статті проходять первинний контроль серед членів редколегії журналу. 

За наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття повертається автору для усунення виявлених недоліків.

Статті, які подаються до наукового журналу, спрямовуються на рецензування експертам, які є фахівцями у відповідній галузі та володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи в межах конкретного наукового напрямку. 
Редакція зберігає анонімність рецензентів.

У процесі рецензування висвітлюються такі аспекти:

 • відповідність теми статті науковому профілю журналу;
 • актуальність проблематики статті;
 • відповідність назви статті її змісту;
 • логічність та переконливість наукової аргументації основних положень статті;
 • достатність обґрунтування основних результатів досліджень;
 • наявність елементів наукової новизни;
 • відображення у висновках результатів дослідження;
 • потреба у скороченні, видаленні, розширення чи доопрацювання деяких частин статті;
 • потреба у доопрацюванні щодо стилю, мови, використаної термінології;
 • достатність кількості та якості літературних джерел, а також коректність посилання на них.

Рецензент після перегляду матеріалів має ухвалити одне з наступних рішень:

 • рекомендовано до публікації;
 • рекомендовано повернути на доопрацювання та повторне рецензування;
 • не рекомендовано до публікації (якщо стаття переважно не відповідає вимогам і потребує значного часу для доопрацювання. Автор може подати доопрацьовану статтю повторно до наступного номера журналу);
 • не рекомендовано до публікації без можливості повторного подання (якщо поданий текст містить плагіат, не відповідає тематиці журналу або не відповідає рівню журналу).

Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного висновку рецензента стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. Редколегія не вступає у дискусію з авторами відхилених статей.

Редакція залишає за собою право на редагування текстів статей зі збереженням головних результатів та авторського стилю, погоджуючи остаточний варіант із автором; переносити статті в інший випуск, узгодивши це з автором. Рукописи статей, відхилені редакційною колегією, авторам не повертаються та не рецензуються.

Політика відкритого доступу

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна політика та етичні норми

Редакційна колегія періодичного фахового видання орієнтується на поширення наукових знань вчених і викладачів та створення умов для творчого пошуку обдарованих молодих науковців. Під час розгляду статей редколегія звертає увагу насамперед на їхню наукову новизну, теоретичну цінність та практичний внесок у розвиток науки, незалежно від посади авторів, наукового ступеня, вченого звання, віку, національності, гендеру, релігійних та політичних поглядів.

Редакційна політика видання базується на таких принципах:

- об’єктивність і неупередженість у відборі статей для публікації;
- висока вимогливість до якості наукових текстів;
- обов’язкове рецензування статей;
- колегіальність в ухваленні рішень щодо публікації статей;
- доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
- суворе дотримання авторських і суміжних прав;
- суворе дотримання графіку подачі статей та виходу журналу.

Редакційна колегія наукового журналу «Математичне моделювання» не приймає до друку матеріали, що містять образливі висловлювання, прояви агресії або національної, релігійної, расової чи іншої дискримінації, що розпалюють міжнаціональну та расову ворожнечу, порушують міжнародні правові норми та законодавство.

Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори. Редакція не завжди поділяє позицію автора.

Етичні засади в діяльності рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, унаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає у додержанні наступних принципів:

- Рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редколегії.

- Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.

- Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису або не може бути об'єктивним, наприклад, у разі конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редколегію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

 Засади, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе відповідальність за достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

- Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи у тому числі неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, є неетичними й неприйнятними.

- Автори не повинні подавати в журнал рукопис, який був відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.

- Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні.

- Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Редакційна колегія журналу «Математичне моделювання» рекомендує особам, які беруть участь у роботі над публікаціями у фаховому виданні (автори, рецензенти, редактори), дотримуватися принципів, проголошених Комітетом з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) (http://publicationethics.org) та Етичним кодексом ученого України (http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php).

 Плагіат і авторська етика

Редакційна колегія періодичного фахового видання «Математичне моделювання» вважає неприйнятною практику плагіату, порушення авторських прав і наукової етики та вживає всіх можливих заходів для недопущення цього.

Архівування

Журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

Індексування у бібліографічних базах даних та онлайн бібліотеках