Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Математичне моделювання?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

1. Стаття обов’язково супроводжується:

- Авторською довідкою: призвіще, ім’я, по-батькові (повністю); наукова ступінь; наукове звання; посада; місце роботи; телефони, адреса електронної пошти.

- Рефератом англійською (або українською, якщо стаття написана англійською) мовою, який має складатися з назви статті, ПІП авторів, скороченої версії статті обсягом 1800-2300 знаків. Текст реферату повинен містити відомості про актуальність, мету, завдання, висновки, перспективи даного дослідження. Список літератури (References) оформлюється за стандартом APA.

- Якщо серед авторів статті немає доктора наук зі спеціальності, яка відноситься до проблематики статті, то за ініціативи автора(-ів) така стаття попередньо рецензується доктором наук з відповідної спеціальності і, в разі позитивного результату, рецензія надсилається до редакції збірника разом із матеріалами для публікації.

2. Редакційна колегія приймає до друку статті виключно при умові їх відповідності вимогам ВАК (див. Постанову ВАК України №7-05-1и від 15.01.2003р.) відносно структури наукової статті, у відповідності з якими стаття повинна включати такі елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:

Постановка проблеми

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Формулювання мети дослідження

Виклад основного матеріалу

Висновки

3. Вимоги до оформлення статті.


Обсяг статті 5-10 сторінок.

Формат сторінки А4. Орієнтування листа - книжне. Поля: верхнє - 3,5 см; нижнє, ліве, праве - 2,5 см.

Послідовність розміщення матеріалу статті:

УДК
Ініціали та прізвища авторів, науковий ступінь, звання, контактний e-mail
Місце роботи, місто

НАЗВА СТАТТІ (напівжирним шрифтом, великими буквами, виправлення за центром)

Анотація мовою статті. Текст анотації повинен бути лаконічний і чіткий, вільний від другорядної інформації. В анотації необхідно викласти основну думку публікації, зробити це треба коротко і максимально переконливо.
Ключові слова мовою статті, від 3 до 8 слів.

Анотація англійською або українською мовою.
Ключові слова англійською або українською мовою.

Текст набраний шрифтом Times Nev Roman 11-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу), пронумеровані та мають назву.
Абзацний відступ — 1,25 см.
Формули набираються в редакторі формул — Microsoft Equation. Символи, які використовуються у формулах, у тексті повинні мати такий самий вигляд, як і у формулах. Рівняння і формули не треба виділяти в тексті вільними рядками. Формули центрують, а ті, на які є посилання, нумеруються послідовно. Порядкові номери формул позначають арабськими цифрами у круглих дужках і вирівнюють по правому краю сторінки без крапок від формули до її номера. Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. 


4. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Бюлетень ВАК України, № 5, 2009). Джерела виконуються на мові оригіналу. Автоматичне оформлення джерел за вимогами ВАК України на сайті VAK.in.ua

5. Відповідальність за точність, правильність і коректність цитування, посилань і перекладу покладається на автора. Редакція залишає за собою право на незначне редагування, зберігаючи при цьому головні результати та авторську стилистику. Редколегія залишає за собою право відхиляти неякісні матеріали без пояснення причин.

6. Електронний варіант статті та супровідні файли, підготовлені в текстовому редакторі MS Word for Windows присилаються на електронну пошту за адресою: seredabp@ukr.net

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  5. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
  6. Автор погоджується з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.