Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 • Автор погоджується з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

Керівництво для авторів

Мова статті - англійська, українська

1. Стаття обов’язково супроводжується:

- Якщо серед авторів статті немає доктора наук зі спеціальності, яка відноситься до проблематики статті, то за ініціативи автора(-ів) така стаття попередньо рецензується доктором наук з відповідної спеціальності і, в разі позитивного результату, рецензія надсилається до редакції журналу разом із матеріалами для публікації.

2. Редакційна колегія приймає до друку статті виключно при умові їх відповідності вимогам ВАК (див. Постанову ВАК України №7-05-1и від 15.01.2003р.) відносно структури наукової статті, у відповідності з якими стаття повинна включати такі елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:

 • Problem’s Formulation

           Постановка проблеми

 • Analysis of recent research and publications

           Аналіз останніх досліджень та публікацій

 • Formulation of the study purpose

           Формулювання мети дослідження

 • Presenting main material

           Виклад основного матеріалу

 • Conclusions

           Висновки

3. Вимоги до оформлення статті.


Обсяг статті від 7 сторінок.

Формат сторінки А4. Орієнтування листа - книжне. Поля: верхнє - 3,5 см; нижнє, ліве, праве - 2,5 см.

Послідовність розміщення матеріалу статті:

УДК
Ініціали та прізвища авторів, науковий ступінь, звання (англійською, українською мовами); ORCID; контактний e-mail;
Місце роботи, місто (англійською, українською мовами)

НАЗВА СТАТТІ напівжирним шрифтом, великими літерами, виправлення за центром (англійською, українською мовами)

Анотація. Текст анотації (мовою статті)  повинен бути лаконічний і чіткий, вільний від другорядної інформації. В анотації необхідно викласти основну думку публікації, зробити це треба коротко і максимально переконливо.

Реферат. Обсяг 1800-2300 знаків. Текст реферату ( англійською мовою або українською, якщо стаття набрана англійською мовою) повинен містити відомості про актуальність, мету, завдання, висновки, перспективи даного дослідження. )

Ключові слова українською та англійською мовами від 3 до 8 слів.

Текст набраний шрифтом Times Nev Roman 11-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу), пронумеровані та мають назву.
Абзацний відступ — 1,25 см.
Формули набираються в редакторі формул — Microsoft Equation. Символи, які використовуються у формулах, у тексті повинні мати такий самий вигляд, як і у формулах. Рівняння і формули не треба виділяти в тексті вільними рядками. Формули центрують, а ті, на які є посилання, нумеруються послідовно. Порядкові номери формул позначають арабськими цифрами у круглих дужках і вирівнюють по правому краю сторінки без крапок від формули до її номера. Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. 


4. Список літератури оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015. Бібліографічний опис (References) оформлюється за міжнародним бібліографічним стандартом АРА (https://www.bibme.org/citation-guide/APA/book)

5. Відповідальність за точність, правильність і коректність цитування, посилань і перекладу покладається на автора. Редакція залишає за собою право на незначне редагування, зберігаючи при цьому головні результати та авторську стилистику. Редколегія залишає за собою право відхиляти неякісні матеріали без пояснення причин.

6. Електронний варіант статті та супровідні файли, підготовлені в текстовому редакторі MS Word for Windows присилаються на електронну пошту за адресою: seredabp@ukr.net

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.