МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ ПОКРИТТІВ В КОМПОЗИЦІЙНИХ НАСИЧУЮЧИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Автор(и)

  • Ірина Василівна Кругляк Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(40)2019.166203

Ключові слова:

композиційні насичуючі середовища, термодинаміка, моделювання, покриття

Анотація

В роботі розглянуто формування захисних покриттів в композиційних насичуючих середовищах відбувається при нестаціонарних температурних умовах. Температура, що змінюється в часі, спочатку за рахунок зовнішнього прогрівання, а потім за рахунок займання веде до того, що ні теплова, ні хімічна рівновага до повного закінчення процесу і охолодження продуктів неможлива. Швидкості протікання хімічних процесів визначаються кінетичними закономірностями, залежними як від температури, так і від дифузійних чинників. Проте, припускаючи, принаймні, на стадії прогрівання, що гальмування дифузійних процесів газової фази невеликі, а швидкість зміни температури мала, в порівнянні зі швидкістю протікання газофазних хімічних реакцій, вважаємо, що кожному температурному значенню відповідає рівноважний склад продуктів. Тоді, розрахувавши рівноважний склад продуктів реакції для ряда конкретних температур з діапазону її зміни, можна простерігати за хімічною картиною розвитку процесу.

Посилання

Кухарева Н.Г. Исследование физико-механических свойств боридных покрытий на углеро-дистых сталях / Н.Г. Кухарева, Н.А. Галынская, С.Н. Петрович // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 11-й Международной научно-технической конферен-ции. Т. 1. – Минск: БНТУ. – 2013. – С. 371.

Лахтин Ю.М. Физические основы процесса азотирования / Ю.М. Лахтин. – М.: Машгиз, 1948. – 144 с.

Бугаков В.З. Диффузия в металлах / В.З. Бугаков. – Л.; М.: ГИТТЛ, 1949. – 212 с.

Кухарева Н.Г. Борирование углеродистых и легированных сталей в кипящем слое / Н.Г. Ку-харева, С.Н. Петрович, Н.А. Галынская, В.Ф. Протасевич, Т.Н. Смирнова // Наука и техни-ка: международный научно-технический. – 2012. – № 5. – С. 8 –12.

Кухарева Н.Г. Влияние условий термодиффузионной карбонитрации и структуры диффузи-онных покрытий на механические свойства инструментальной стали Р6М5 / Н.Г. Кухарева, С.Н. Петрович, Н.А. Галынская // Вестник Белорусского национального технического уни-верситета: научно-технический журнал. – 2009. –№ 4. – С. 25–29.

Галынская Н.А. Исследование износостойкости боридных покрытий, полученных из компо-зиционных порошковых сред / Н.А. Галынская, Н.Г. Кухарева, С.Н. Петрович, Т. Бабуль, З. Обухович // Наука и техника: международный научно-технический журнал. – 2012. – № 1. – С. 10–16

Галынская Н.А. Особенности технологии получения комплексных диффузионных покрытий на основе бора и хрома / Н.А. Галынская // Перспективы развития поверхностного и объе-много упрочнения сплавов: сборник научных трудов, посвященный 40-летию кафедры "Материаловедение в машиностроении" / под ред. Ворошнина Л.Г; БНТУ. Минск, 2004. – С. 48–52.

Галынская Н.А. Особенности формирования боридных покрытий из композиционных ме-таллотермических порошковых сред / Н.А. Галынская, Н.Г. Кухарева, В.С. Нисс, С.Н. Пет-рович // Вестник Белорусского национального технического университета: научно-технический журнал. – 2011. – № 4. – С. 15–20.

Галынская Н.А. Сравнительный анализ характеристик диффузионных слоев, полученных в «кипящем» слое и при традиционном печном нагреве / Н.А. Галынская, Г.В. Стасевич / Наука – образованию, производству, экономике: материалы 11-й Международной научно-технической конференции. Т. 1. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 372.

Галынская Н.А. Упрочняющая обработка штампов для глубокой вытяжки / Н.А. Галынская, Н.Г. Кухарева, С.Н. Петрович, Г.В. Стасевич // Вестник Белорусского национального тех-нического университета: научно-технический журнал. 2010. – №4. – С. 30–34.

Лыков А.В. Теория теплопроводности. М. : Высш.шк., 1967. – С. 599.

Лыков А.В. Тепломассообмен. Справочник. М. : Энергия, 1972. – С. 560.

Середа Б.П. Поверхневе зміцнення матеріалів. /Середа Б.П., Калініна Н.Є., Кругляк І.В. Монографія, Запоріжжя : ЗДІА, 2004. – 230 с.

Середа Б.П. Физико-механические свойства многокомпонентных силицированных покры-тий, полученных в нестационарных температурных условиях СВС-систем / Середа Б.П., Кругляк И.В., Бойко М.А., Жеребцов А.А. // Сборник докладов 6-й Междунар. конф. «Оборудование и технологи и термической обработки металлов и сплавов». – Харьков. – 2005. – Часть III. – С. 255–256.

Середа Б.П. Повышение износо- и коррозионной стойкости деталей оборудования метал-лургических предприятий. / Середа Б.П., Кругляк И.В., Михайлин В.М., Кругляк Д.О // Металургія: Збірник наукових праць: – Вип. 2 (30) – Запоріжжя, ЗДІА. – 2014. – 196 с., –

С. 146 –153.

Середа Б.П. Получение хромоалитированных покрытий на углеродистых материалах в у словиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. /Середа Б.П., Кругляк И.В., Белоконь Ю.А., Середа Д.Б. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сборник науч. трудов. Вып.48. Ч.1 / Под общ. ред. проф. В. И. Большакова. –Днепропетровск: Приднепровская гос. академ. стр-ва и архит. – 2015. – 296–300 с.

Середа Б.П. Комбіноване деформування матеріалів з інтерметалідним хоромоалітованим покриттям, отриманим в умовах саморозповсюджувального високотемпературного синтезу / Середа Б.П., Кругляк И.В., Белоконь Ю.А. // Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, – № 1 (40), – 2015. – С. 103–107.

Середа Б.П. Отримання зносостійких силіційованих покритті для деталей автотранспортної техніки сільськогосподарського призначення. / Середа Б.П., Кругляк І.В., Кочнева О.В. Коровкін А.А. //Актуальні задачі сучасних автотехнологій. Тернопільський національно-технічний університет ім. Івана Пулюя. ТНТУ, Тернопіль. – 2017 – С. 44–45.

Кругляк И.В. Получение многокомпонентных силицированных покрытий в режиме горения СВС-систем / Кругляк И.В., Кругляк Д.О., Середа Д.Б. // Сб. научных работ «Перспектив-ные технологии и приборы» Луцк : Луцкий НТУ.–2017.–№10(1). – С. 89–98.

Термическая обработка в машиностроении: Справочник под ред. Ю.М. Лахтина, А.Г. Рахштадта. – М.:Машиностроение. 1980. – 783 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-28

Номер

Розділ

Статті