MODELING THE INFLUENCE OF ROLL WEAR ON THE ROLLING PARAMETERS IN A WIRE ROD BLOCK

Автор(и)

  • Олег Павлович Максименко Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • Володимир Михайлович Самохвал Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • Андрій Юрійович Оробцев Днепровский металургійний комбинат, Україна
  • Максим Миколайович Штода Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • Костянтин Костянтинович Марченко Дніпровський державний технічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(41)2019.185057

Ключові слова:

roll wear, interstand tension, process stability, torque rolling, average resultant longitudinal forces

Анотація

A mathematical model of the rolling process in a wire rod block with the determination of the average resultant force of the internal longitudinal forces of the metal in the roll bite deformation is proposed, as a criterion for the rolling process stability, and the analysis of the limits of the process self-regulation from perturbations arising from the wear of the rolls of one of the modules. The influence of the wear of the gauge roll of one of the modules on the rolling parameters in all subsequent modules is revealed, which is manifested in the gradual increase of tension stresses between the modules. Such an increase in tension within the self-regulating equilibrium conditions in the deformation roll bite of the fifth and all subsequent modules leads to a decrease in the rolling moments in these modules and in general for the block. The model allows to determine the maximum wear of the calibers, which maintains the stability of the rolling process, which is estimated by the value of the average resulting longitudinal forces.

Посилання

Ivodytov A. N. & Horbanev A. A. (1989) Razrabotka i osvoenye technolohyy proyzvodstva vysokokachestvennoi katanky [Development and mastering of high quality wire rod production technology]. M. : Metallurhyia. [in Russian].

Horbanev A. A., Zhuchkov S. M., Fylyppov V. V., Tymoshpolskyi V. I., Steblov A. B., Yunakov A. M., Tyshchenko V. A. (2003) Teoretycheskye i technolohycheskye osnovy vysokoskorostnoi prokatky katanky [Theoretical and technological foundations of high-speed rolling wire rod]. Mynsk : Vysshaia shkola. [in Russian].

Kuhushyn A. A., Popov Yu. A. (1982) Vysokoskorostnaia prokatka katanky [High speed rolling wire rod]. M. : Metallurhyia. [in Russian].

Maksymeno O. P., Marchenko K. K. (2018) Metodyka y rezultaty issledovanyia iznosa kalybrov valkov pry prokatke katanky v provolochnom bloke [Methods and results of the study of wear gauge rolls when rolling rod in a wire block]. Metallurhycheskaia i hornorudnaia promyshlennost. [in Russian].

Byon S. V., Lee Y. (2008) A study of roll gap adjustment due to roll wear in groove rolling: experiment and modeling. JEM1065, Proc. JMechE Vol. 222 Part B: Engineering Manufacture.

Vydrin V. N. (1960) Dynamyka prokatnykh stanov [Rolling mill dynamics]. Sverdlovsk :Metallurhyzdat. [in Russian].

Maksymenko O. P., Loboiko D. Y., Yzmailova M. K. (2016) Prodolnaia ustoichyvost po-losy v valkakh s analyzom kontaktnykh uslovyi [Longitudinal stability of the strip in the rolls with the analysis of contact conditions]. Sbornyk nauchnykh rabot Dneprodzerzhynskoho hosudarstvennoho tekhnycheskoho unyversyteta (Tekhnycheskye nauky). – Dneprodzerzhynsk: DDTU. [in Russian].

Maksymenko O. P., Yzmailova M. K., Loboiko D. Y. (2015) Analyz prodolnoi ustoichy-vosty protsessa prokatky s uchetom vnutrennykh sil i rezhyma natiazhenyi polosy [Analysis of the longitudinal stability of the rolling process, taking into account internal forces and strip tension mode]. Metallurhycheskaia i hornorudnaia promyshlennost. [in Russian].

Maksymenko O. P., Loboiko D. Y., Romaniuk R. Ya. (2013) Analyz sylovoho vzaymo-deistvyia v ochahe deformatsyy pry prokatke [Analysis of force interaction in the defor-mation zone during rolling]. Metallurhycheskaia y hornorudnaia promyshlennost. [in Rus-sian].

Hrudev A. A. (1988) Teoryia prokatky [Rolling theory]. M. : Metallurhyia. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-28

Номер

Розділ

Статті