ANALYSIS OF METALLURGICAL ENTERPRISE FUNCTIONING CAREER

Автор(и)

  • Борис Петрович Середа Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • Дар'я Яківна Муковська Дніпровський державний технічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(41)2019.185066

Ключові слова:

process wastes, blast furnace slag, open-hearth slag, scrap metal, scrap iron, dump trucks

Анотація

This article analyzes the main aspects of the of the Zaporizhstal metallurgical enterprise operation slag processing plant.  The production functions, structure, capacity of the shop are described.  The volume, structure, main production indicators of the Zaporizhstal Slag Processing Plant 2017—2018 is analyzed. The main types and volumes of recycled process waste are presented.  The expediency of their use in own production is shown.

Посилання

Plotnikov, V. V. (2012) Perspektyvy utylizatsii promyslovykh vidkhodiv u metalurhiinomu vyrobnytstvi [Prospects for utilization of industrial waste in metallurgical production]. Visnyk Kryvorizkoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Kryvyi Rih National University, 3, 215–219 [in Ukrainian].

Kuatov, D. B. (2016) Pererabotka shlaka v chernoi metallurhyy putem droblenyia y yzvlechenyia dopolnytelnoho sy`r`ya [Slag processing in ferrous metallurgy by crushing and extraction of additional raw materials]. Nauka y tekhnyka Kazakhstana – Science and technology of Kazakhstan, 3, 88–90 [in Kazakhstan].

Sereda, B. P., & Mukovska, D. Ia. (2018) Zakhody pidvyshchennia samoskydiv v umovakh karieru metalurhiinoho pidpryiemstva [Measures to increase dump trucks in the career of metallurgical enterprise]. Visnyk NTU "KhPI" – Bulletin of NTU "KPI", 23, 62–66 [in Ukrainian].

Rud, V.D., Saviuk, I.V., Samchuk, L.M., & Povstiana Yu.S. (2015) Analiz kilkosti utvorenykh vidkhodiv mashynobuduvannia ta metalurhii na terytorii Ukrainy [Analysis of the amount of waste generated by mechanical engineering and metallurgy in Ukraine]. Visnyk "TNTU" – Bulletin of "TNTU", 3, 130–136 [in Ukrainian].

Avramenko, S. Kh., & Volokh, Yu.V. (2010) Ekolohichni problemy vid nakopychennia tverdykh promyslovykh vidkhodiv ta shliakhy vykorystannia metalurhiinykh shlakiv [Environmental problems from the accumulation of solid industrial waste and the use of metallurgical slag]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho hirnychoho universytetu – Proceedings of the National Mining University, 35, 200–2016 [in Ukrainian].

Fediushko, M. P. (2015) Stan promyslovykh vidkhodiv mista Mariupol ta yikh utylizatsiia [The state of industrial waste in the city of Mariupol and their disposal]. Visnyk Ahrarnoi nauky Prychornomoria – Bulletin of the Agrarian Science of the Black Se, 2, 187–195 [in Ukrainian].

Sereda, B. P., & Mukovska, D. Ia. Doslidzhennia efektyvnosti roboty samoskydiv BelAZ v umovakh karieru metalurhiinoho pidpryiemstva [Investigation of the efficiency of BelAZ dump trucks in the career of metallurgical enterprise]. Perspektyvy tekhnolohii ta prylady – Technology perspectives and devices, 13, 125–131 [in Ukrainian].

Iehorov, K. V. (2010) Analiz vidkhodiv metalurhiinoho vyrobnytstva [Analysis of metallurgical waste]. Spetsialna metalurhiia: vchora, sohodni, zavtra – Special Metallurgy: yesterday, today, tomorrow, 193–196 [in Ukrainian].

Naziuta, L.Iu., Smotrov, A.V., Hubanova, A.V., & Kornev, H.V. (2011) Struktura obrazovanyia y retsyklynh tekhnolohycheskykh otkhodov na metallurhycheskykh predpryiatyiakh polnoho tsykla [Structure of formation and recycling of technological wastes at full cycle metallurgical enterprises]. Enerhotekhnolohyy y resursosberezhenye – Energy technology and resource saving, 4, 44–54 [in Ukrainian].

Kotov, Yu. T. (2012) Analiz utvorennia vidkhodiv metalurhiinoho vyrobnytstva i rozrobka metodiv yikh povtornoho vykorystannia na PAT Arselormmital Kryvyi Rih" [Analysis of generation of metallurgical waste and development of methods of their re-use at "Arselormmital Kryvyi Rih"]. Hirnychyi visnyk – Mountain Bulletin, 95, 232–236 [in Ukrainian].

Nikolaienko, K. V., & Samoilenko, N.A. (2016) Kompleksne vykorystannia metalurhiinykh shlakiv [Integrated use of metallurgical slag]. Zbahachennia korysnykh kopalyn – Mineral processing, 3, 127–131. Retrieved from

https://scholar.google.com.ua/scholar?cluster=4350679822347770136&hl=ru&as_sdt=0,5. [in Ukrainian].

Sereda, B. P., & Mukovska, D.Ia. (2018) Optymizatsiia roboty metalurhiinoho pidpryiemstva shliakhom analizu ekspluatatsiinykh pokaznykiv kariernykh samoskydiv [Optimization of work of metallurgical enterprise by analysis of operational indicators of career dump trucks]. Matematychne modeliuvannia – Mathematical modeling, 2, 163–169 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-28

Номер

Розділ

Статті