ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ

Автор(и)

  • Юрій Анатолійович Гасило ДДТУ, Ukraine
  • Роман Ярославович Романюк ДДТУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(43)2020.219271

Ключові слова:

датчик, дефектоскоп, неруйнівний контроль, діагностика вібрацією, дефект.

Анотація

Проаналізовано сучасні неруйнівні методи контролю якості металоконструкцій та технологічного устаткування з метою підвищення терміну їх роботи — методи контролю матрицями вихрострумових датчиків та вібраційної діагностики. Розглянуто принципи дії, переваги та недоліки даних методів.

Посилання

Смирнов А. Н. Неразрушающие и разрушающие испытания сварных соединений : уч. пособ. Кемерово : ГУ КузГТУ, 2009. 187 с.

Камель Г. І., Гасило Ю. А., Івченко П. С., Романюк Р. Я. Контроль якості зварювання. Т. 1. Неруйнівні методи контролю : навч. посіб. Кам’янське : ДДТУ, 2018. 240 с.

Гасило Ю. А., Романюк Р. Я., Крюковська О. А. Особливості контролю якості зварних конструкцій з використанням матриці вихрострумових датчиків. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). Кам’янське : ДДТУ, 2019. Випуск 1(34). С. 50–54.

NDT Systems : вебсайт. URL: https://www.ndtsystems.com (дата звернення 12.09.2020).

Eddyfi Technologies : вебсайт. URL: https://www.eddyfi.com/en (дата звернення 12.09.2020).

Брусова О. М. К вопросу повышения срока службы грунтовых насосов. Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2014. № 10. С. 98–106.

Гасило Ю. А., Романюк Р. Я., Крюковська О. А. Аналіз методів збільшення ресурсу роботи ґрунтових насосів. Збірник наукових праць Дніпровсь¬кого державного технічного універ¬ситету (технічні науки). Кам’янське : ДДТУ, 2019. Випуск 2(35). С. 42–47.

Smirnov, A.N. (2009). Nerazrushajushhie i razrushajushhie ispytanija svarnyh soedinenij [Non-destructive and destructive testing of welded joints]. Kemerovo: GU KuzGTU [In Russian].

Kamel, H.I., Hasylo, Yu.A., Ivchenko, P.S., & Romaniuk, R.Ya. (2018). Kontrol yakosti zvariuvannia. Neruinivni metody kontroliu [Welding quality control. Non-destructive methods of control]. Kamianske: DDTU [In Ukrainian].

Hasylo, Yu.A., Romaniuk, R.Ya., & Kriukovska, O.A. (2019). Osoblyvosti kontroliu yakosti zvarnykh konstruktsii z vykorystanniam matrytsi vykhrostrumovykh datchykiv [Features of quality control of welded structures using a matrix of eddy current sensors]. Zbirnyk naukovykh prats Dniprovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu (tekhnichni nauky) – Collection of cholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences), 1(34), 50-54 (In Ukrainian).

NDT Systems. Retrieved from https://www.ndtsystems.com.

Eddyfi Technologies. Retrieved from https://www.eddyfi.com/en.

Brusova, O.M. (2014). K voprosu povyshenija sroka sluzhby gruntovyh nasosov [On the issue of increasing the service life of dredge pumps]. Vestnik PNIPU. Geologija. Neftegazovoe i gornoe delo – PNRPU Bulletin. Geology. Oil and gas and mining, 10, 98-106 [In Russian].

Hasylo, Yu.A., Romaniuk, R.Ya., & Kriukovska, O.A. (2019). Analiz metodiv zbilshennia resursu roboty gruntovykh nasosiv [Analysis of methods to increase the service life of ground pumps]. Zbirnyk naukovykh prats Dniprovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu (tekhnichni nauky) – Collection of cholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences), 2(35), 42–47. (In Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-26

Номер

Розділ

Статті