МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЕКТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Автор(и)

  • Володимир Устинович Григоренко Національна металургійна академія України, Ukraine
  • Тетяна Михайлівна Кадильникова Поліський державний університет, Belarus

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(43)2020.219347

Ключові слова:

кредитоспроможність, ризики, фізична особа, база даних

Анотація

Метою даного дослідження є розробка створення комплексної методики оцінки кредитоспроможності фізичних осіб на основі аналітичних формул, із застосуванням
IT-технологій в вигляді відповідних Web-додатків.

Обґрунтовано необхідність в управлінні процес івоцінювання фізичних осіб з метою зниження ризиків кредитування.

Процес оцінки кредитоспроможності фізичних осіб передбачає комплекс заходів з математичного моделювання бізнес-процесів, а також вибору засобів проектування і роз­робки архітектури бази даних.

Створено автоматизовану процедуру функціонування бази даних, що дозволить вирішити більшість проблем, пов'язаних зі зберіганням, структуруванням, обробкою і пошуком інформації, та дозволить прискорити роботу фінансової  установи. Розроблено схему процесу підключення користувача послуг до операційної системи з метою швидкого пошуку даних в базі, що настроюється за основними параметрами оцінки кредитоспроможності фізичних осіб.

Методика побудови автоматизованої системи може бути застосована в різних напрямках діяльності банків  всіх форм власності

Посилання

Афанасьева О. Н. О современной системе краткосрочного банковского кредитования. Бизнес и Банки. 2007. № 34. С. 121–127.

Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: учеб. М.: ФиС, 2008. 350 с.

Банки, финансы, кредит: учеб. / под ред. О. В. Соколовой. М.: Юристъ, 2009. 784 с.

Виноградова Т. Н. Банковские операции: учеб. пос. РнД.: Феникс, 2008. 314 с.

Власова М. И. Анализ кредитоспособности клиента коммерческого банка. М.: Банковское дело, 2007. 265 с.

Деньги. Кредит. Банки: учеб. / под ред. Е.Ф. Жукова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 521 с.

Ендовицкий Д. А. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2008. 125 с.

Жарковская Е. П. Банковское дело: учеб. М.: Омега-Л, 2008. 354 с.

Кривцова А. Н. Оценки кредитоспособности заемщика. Формализованные процедуры оценки кредитоспособности. Аудит и финансовый анализ. 1997. № 3. С. 141–144.

Михайлов А. Г. Коммерческие банки: метод оценки надежности. М.: Банковское дело, 2008. 367 с.

Моделирование и анализ систем. IDEF-технологии: практикум. / С. В. Черемных и др. М.: Финансы и статистика, 2006. 200 с.

Маклаков С. В. BPwin и ERwin. CASE-средства для разработки информационных систем. М.: Диалог-МИФИ, 1999. 256 с.

Afanasieva, O.N. (2007). O sovremennoy sisteme kratkosrochnogo bankovskogo kreditovaniya [On the current system of short-term bank lending]. Biznes i Banki – Business and Banks, 34, 121–127 [in Russian].

Bakanov, M.I., & Sheremet, A.D. (2008). Teoriya ekonomicheskogo analiza: ucheb. [Theory of Economic Analysis: textbook]. Moscow: FIS [in Russian].

Sokolova, O.V. (2009). Banki, finansy, kredit [Banks, Finance, Credit]. Moscow: Yurist [in Russian].

Vinogradova, T.N. (2008). Bankovskiye operatsii [Bank operations]. Rostov-on-Don: Feniks [in Russian].

Vlasova, M.I. (2007). Analiz kreditosposobnosti kliyenta kommercheskogo banka [Analysis of creditworthiness of a commercial bank customer]. Moscow: Bankovskoye delo [in Russian].

Zhukov, E.F. (2009). Den'gi. Kredit. Banki [Money. Credit. Banks]. Moscow: UNITI-DANA [in Russian].

Endovitsky, D.A. (2008). Analiz i otsenka kreditosposobnosti zayemshchika: ucheb. posobiye [Analysis and evaluation of the borrower's creditworthiness: textbook allowance]. Moscow: KNORUS [in Russian].

Zharkovskaya, E.P. (2008). Bankovskoye delo [Banking]. Moscow: Omega-L [in Russian].

Krivtsova, A.N. (2008). Otsenki kreditosposobnosti zayemshchika. Formalizovannyye protsedury otsenki kreditosposobnosti [Assessment of the creditworthiness of the borrower. Formalized credit rating procedures]. Audit i finansovyy analiz ¬– Audit and financial analysis, 3, 141–144 [in Russian].

Mikhailov, A.G. (2008). Kommercheskiye banki: metod otsenki nadezhnosti [Commercial banks: a method of assessing reliability]. Moscow: Bankovskoye delo [in Russian].

Cheremnykh, S.V., et al. (2006). Modelirovaniye i analiz sistem. IDEF-tekhnologii: praktikum [Modeling and analysis of systems. IDEF Technologies: workshop]. Moscow: Fi-nansy i statistika [in Russian].

Maklakov, S.B. (1999). BPwin i ERwin. CASE-sredstva dlya razrabotki informatsionnykh system [BPwin and ERwin. CASE-tools for development of information systems]. Moscow: Dialog-MIFI [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-26

Номер

Розділ

Статті