МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ПРИ НАПЛАВЛЕННІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ПОКРИТТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДИФІКУЮЧОЇ ДОМІШКИ БЕНТОНІТОВОЇ ГЛИНИ

Автор(и)

  • Іван Рибалко Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(44)2021.236032

Ключові слова:

наплавлення; бентонітова глина; структуроутворення; оптико-математичний опис

Анотація

Використана методика оптико-математичного моделюванням структуроутворення наплавлювальних покриттів з використанням в якості модифікуючої домішки бентонітової глини. Порівняння варіантів наплавлення показало велику однорідність у розподілі фаз при модифікуванні бентонітової глиною. Отримані оброблені зображення на фотографіях в повній мірі відображають структуроутворення при модифікуванні покриттів, де можна простежити не тільки форму і розподіл найбільш твердої фази карбіду, а й оцінити кількість і взаємодію всіх структурних складових.

Посилання

Radaj D. Heateffectsofwelding: Temperaturefield, residualstress, distortion. Berlin: Springer, 1992. 322 p.

Костин В.А., Григоренко Г.М., Жуков В.В., Крупеник А.М. Особенности моделирования структурных превращений в сварных швах высокопрочных сталей. Сборник трудов 6-й конференции «Математические модели и информационные технологии в сварке и родст-венных процессах». 2012. С. 233–235.

Костин В.А. Моделирование структурных превращений и механических свойств в сварных швах высокопрочных низколегированных сталей.Сборник трудов 7-й конференции «Мате-матические модели и информационные технологии в сварке и родственных процессах». 2014. С. 146–147.

Троцан А.И., Каверинский В.В., Бродецкий И.Л., Сухенко З.П. Компьютерное моделирова-ние фазовых превращений в комплексно легированной стали. Строительство, материало-ведение, машиностроение: Стародубовские чтения 2016. 2016. Вып. 89. С. 177–181.

Каверинский В.В., Троцан А.И., Баглюк Г.А., Сухенко З.П. Математическое моделирование структурообразования в зоне термического влияния сварного шва низкоуглеродистой среднелегированной стали.Металлургическая и горнорудная промышленность. 2017. №5. С. 51–56.

Васильев А.А, Колбасников Н.Г., Соколов Д.Ф., Соколов С.Ф. Моделирование микрострук-туры и механических свойств стального листа после прокатки на стане 2000 ОАО «Северс-таль». Вопросы материаловедения. 2010. № 3 (63). С. 16–27.

Skoblo T. S., Klochko O. Yu., Belkin E. L., Sidashenko A. I., New Approaches in Study of Inhomogeneity of Heterogeneous Structures. Metallofiz. Noveishie Tekhnol.2018. 40, No. 2. рр. 255-280. https://doi.org/10.15407/mfint.40.02.0255

Skoblo T.S., Klochk oO.Y., Belkin E.L.,Sidashenko A.I., Avetisyan V.K. Structure formation of high-chromium cast irons in the temperature range of the magnetic transformation of carbide phases. Lett. Mater. 2020. 10(2).рр. 129–134. https://doi.org/10.22226/2410-3535-2020-2-129-134

Скобло Т.С., Клочко О.Ю., Сідашенко О.І., Белкін Й.Л., Автухов А.К., Мальцев Т.В., Деряб-кіна Є.С., Колпаченко Н.М. Оцінка деградації карбідних фаз у хромонікелевому чавуні за температур експлуатації прокатних валків. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2020. ТОМ 56, № 6. С. 45–51.

Skoblo T.S., Belkin E.L., Klochko O.Yu. Application justification of the concepts of fluid dynamics Navier-Stokes equations for the analysis of metallographic images. Materiały VII Mięzdynarodowej naukowi-praktycznej konferencji.2011. Vol. 21. рр. 94–96.

Скобло Т.С., Клочко О.Ю., Белкин Е.Л. Применение компьютерног оанализа металлогра-фических изображений при исследовании структурывы сокохромистого чугуна. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2012. Т. 78. № 6. С. 35–42.

Скобло Т.С., Сідашенко А.І., Сайчук О.В. Корпусні деталі з чавунів та їх якісні показники. Х.: Діса плюс, 2019. 282 с.

Марков А.В. Повышение эксплуатационной стойкости деталей сельскохозяйственного ма-шиностроения с применением вторичного сырья. Научно-практический журнал «Агротех-ника и энергообеспечение».2015. № 5 (9). С. 12–25.

Нанка О.В., Рибалко І.М., Марков О.В. Модифікування відновлюваних шарів вуглецьвміс-ними домішками.Информационно-аналитический международный технический журнал «Промышленность в фокусе». 2018. № 1 (62). С. 53–58.

Спосіб одержання детонаційної шихти з алмазною фракцією:пат. 138685 Україна, МПК (2006)B22D 19/00, B22D 19/08 (2006.01). № u201904939; заявл. 10.05.2019; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23.

Спосіб використання детонаційної шихти для зміцнення відновлювального шару дета-лей:пат. 98213 Україна,МПК (2006) B32B 5/14 (2006.01). № u201410552; заявл. 26.09.2014; опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8.

Nano-particle metal treatment composition for creating a ceramic-metal layer: Patent 7,304,020В1USA, Int. Cl. B22C 23/02 (2006.01).Appl. No.: 11/465,852; Filed: Aug. 21, 2006; Date of Patent: Dec. 4, 2007.

Курчатовский институт: Проблему ресурсосбережения решат природоподобные технологии: веб-сайт. URL:https://news.sputnik.ru/ekonomika/8f51fa430f49a1b8ee5397de64261bb486743091

(дата звернення: 20.04.2021).

Скобло Т.С., Рыбалко И.Н., Сидашенко А.И., Тихонов А.В. Применение модифицирующей присадки - глины при восстановительной наплавке деталей.Сварочное производство. 2020. № 7. С. 41–49.

Спосіб підвищення зносостійкості стрілчастої лапи культиватора:пат. 130824Україна,МПК (2006)A01B 23/00, A01B 35/00. № u201806896; заявл. 19.06.2018; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24.

Radaj D. (1992). Heat effects of welding: Temperature field, residual stress, distortion. Berlin: Springer.

Kostin V.A., Grigorenko G.M., Zhukov V.V., Krupenik A.M. (2012) Osobennosti modelirovanija strukturnyh prevrashhenij v svarnyh shvah vysokoprochnyh stalej[Features of modeling of structural transformations in welded joints of high-strength steels].Sbornik trudov 6-j konferencii «Matematicheskie modeli i informacionnye tehnologii v svarke i rodstvennyh processah» – Proceedings of the 6th conference "Mathematical models and information technologies in welding and related processes", Kaceveli [in Russian].

Kostin V.A. (2014) Modelirovanie strukturnyh prevrashhenij i mehanicheskih svojstv v svarnyh shvah vysokoprochnyh nizkolegirovannyh stalej [Modeling of structural transformations and mechanical properties in welds of high-strength low-alloy steels].Sbornik trudov 7-j konferencii «Matematicheskie modeli i informacionnye tehnologii v svarke i rodstvennyh processah» – Proceedings of the 7th conference "Mathematical models and information technologies in welding and related processes", Odessa [in Russian].

Trocan A.I., Kaverinskij V.V., Brodeckij I.L., Suhenko Z.P. (2016) Komp'juternoe modelirovanie fazovyh prevrashhenij v kompleksno legirovannoj stali[Computer simulation of phase transformations in complex alloyed steel].Stroitel'stvo, materialovedenie, mashinostroenie: Starodubovskie chtenija 2016 – Construction, materials science, mechanical engineering: Starodubov readings 2016, Vyp. 89, 177–181 [in Russian].

Kaverinskij V.V., Trocan A.I., Bagljuk G.A., Suhenko Z.P. (2017) Matematicheskoe modelirovanie strukturoobrazovanija v zone termicheskogo vlijanija svarnogo shva nizkouglerodistoj srednelegirovannoj stali [Mathematical modeling of structure formation in the heat-affected zone of the welded seam of low-carbon medium-alloyed steel]. Metallurgicheskaja i gornorudnaja promyshlennost' -Metallurgicalandminingindustry, № 5, 51–56 [in Russian].

Vasil'ev A.A, Kolbasnikov N.G., Sokolov D.F., Sokolov S.F. (2010) Modelirovanie mikrostruktury i mehanicheskih svojstv stal'nogo lista posle prokatki na stane 2000 OAO «Severstal'»[Modeling the microstructure and mechanical properties of a steel sheet after rolling in a 2000 mill at Severstal].Voprosy materialovedenija – Materials science issues, № 3(63), 16–27 [in Russian].

Skoblo T. S., KlochkoO. Yu., Belkin E. L., Sidashenko A. I. (2018) New Approaches in Study of Inhomogeneity of Heterogeneous Structures.Metallofiz. Noveishie Tekhnol.,40, No. 2, 255–280. https://doi.org/10.15407/mfint.40.02.0255 [in Russian].

Skoblo T.S., Klochko O.Y., Belkin E.L.,Sidashenko A.I., Avetisyan V.K. (2020)Structure formation of high-chromium cast irons in the temperature range of the magnetic transformation of carbide phases. Lett. Mater., 10(2), 129–134. https://doi.org/10.22226/2410-3535-2020-2-129-134 [in Russian].

Skoblo T.S., Klochko O.Iu., Sidashenko O.I., Belkin Y.L., Avtukhov A.K., Maltsev T.V., Deriabkina Ye.S., Kolpachenko N.M. (2020) Otsinka dehradatsii karbidnykh faz u khromonikelevomu chavuni za temperatur ekspluatatsii prokatnykh valkiv [Estimation of degradation of carbide phases in chromium-nickel cast iron at operating temperatures of rolling rolls]. Fizyko-khimichna mekhanika materialiv – Physico-chemical mechanics of materials, T. 56, № 6, 45–51 [in Ukrainian].

Skoblo T.S., Belkin E.L., Klochko O.Yu. (2011) Application justification of the concepts of fluid dynamics Navier-Stokes equations for the analysis of metallographic images. Materiały VII Mięzdynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Przemyśl, Vol. 21, 94–96 [in Russian].

Skoblo T.S., Klochko O.Yu., Belkin E.L. (2012) Implementation of computer analysis for metallographic images in the study of structure of high-chromium cast iron. Industrial laboratory. Diagnostics of materials, 78(6), 35–42 [in Russian].

Skoblo T.S., Sidashenko A.I., Saichuk O.V. (2019) Korpusni detali z chavuniv ta yikh yakisni pokaznyky [Cast iron body parts and their quality indicators]. Kharkiv: Disa plius. [inUkrainian].

Markov A.V. (2015) Povyshenie jekspluatacionnoj stojkosti detalej sel'skohozjajstvennogo mashinostroenija s primeneniem vtorichnogo syr'ja[Increasing the operational durability of agricultural engineering parts using secondary raw materials]. Nauchno-prakticheskij zhurnal «Agrotehnika i jenergoobespechenie» – Scientific and practical journal "Agrotechnics and energy supply", № 5 (9), 12–25 [in Russian].

Nanka O.V., Rybalko I.M., Markov O.V. (2018) Modyfikuvannia vidnovliuvanykh shariv vuhletsvmisnymy domishkamy[Modification of renewable layers with carbon-containing impurities].Informacionno-analiticheskij mezhdunarodnyj tehnicheskij zhurnal «Promyshlennost' v fokuse» – Information and analytical international technical journal "Industry in focus",

№ 1(62), 53–58 [in Ukrainian].

Skoblo T.S., Nanka O.V., Sidashenko O.I., Kuskov Y.M., Saychuk O.V., Romanyuk S.P., Markov O.V., Samsonov Yu.V. (2019) Patent of Ukraine 138685. Kyiv: State Patent Office of Ukraine [in Ukrainian].

Skoblo T.S., Sidashenko O.I., Goncharenko O.O., Markov O.V., Afanasyev V.V.(2015) Patent of Ukraine 98213. Kyiv: State Patent Office of Ukraine [in Ukrainian]

Dmitry Tananko, Olena Lyubchenko, Oleksandr Oliinik, Oleksandr Umanskiy, Svitlana Aksyonova (2007) Patent USA No 7,304,020В1. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Kurchatov Institute: The problem of resource conservation will be solved by natural technologies. Retrieved from:https://news.sputnik.ru/ekonomika/8f51fa430f49a1b8ee5397de64261bb486743091

[in Russian].

Skoblo T.S., Rybalko I.N., Sidashenko A.I., Tihonov A.V. (2020) Primenenie modificirujushhej prisadki – gliny pri vosstanovitel'noj naplavke detalej [The use of a modifying additive – clay in the restoration surfacing of parts]. Svarochnoe proizvodstvo – Welding production, № 7, 41–49 [in Russian].

Skoblo T.S., Sidashenko O.I., Rybalko I.M., Tikhonov O.V., Oleynik O.K. (2018) Patent of Ukraine 130824. Kyiv: State Patent Office of Ukraine [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-01

Номер

Розділ

Статті