МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ ЩОДО ОЦІНКИ СТРУКТУРИ НА ВЕЛИЧИНУ КОЕРЦИТИВНОЇ СИЛИ

Автор(и)

  • Борис Середа Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • Віталій Волох Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • Дмитро Середа Дніпровський державний технічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(44)2021.236041

Ключові слова:

деформаційне навантаження; сталь; коэрцитивна сила; деформація; структура; розмір зерна

Анотація

В роботі  розглянуто математичне моделювання процесу напруженого стану сталей при одноосному розтягненні та розглянута  залежність коерцитивної сили від прикладеного навантаження та встановлення критичних значень напруженого стану. Дослідження механізму формування структурного процесу для низьковуглецевої сталі використовували метод термодинамічного аналізу можливих реакцій між компонентами системи. Для фізичного процесу використовується універсальна програма розрахунку багатокомпонентних гетерогенних систем ТЕRRA на базі програми АСТРА-4.

З застосуванням методів математичного моделювання визначено  раціональний та допустимі границі величин напруженого стану сталей з цілью визначення допустимих значень напруженості за величиною коерцитивної сили.  Проведено  математичне моделювання та визначене граничне допустиме навантаження. З використанням методів математичного моделювання визначено оптимальний режим навантаження  та допустимі граничні навантаження для армко заліза раціональним режимом для низьковуглецевої сталі  є один час охолодження на повітрі та відносна кількість спеціальних границь 22 % мас., тим самим, ці значення  X1  X2 дозволяють отримувати максимальні  показники твердості для армко заліза, що корелює з показниками зносостійкості. Також встановлено, що режим  для сталі  є оптимальним при цьому підвищується без аварійне експлуатування відповідальних металоконструкцій вантажопідіймальних споруд.

Посилання

Gubsky S.A., Sukhomlin V.I., Volokh V.I. (2014) Control of the stress state of steels by coer-cive force. Mechanical engineering. zb.nauk. wash. Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy. Kharkiv, №. 13, P. 6–10.

Romanenko V.I., Motsny V.V., Volokh V.I., Mospan G.N. (2009) Control of metal fatigue by non-destructive magnetic (coecymetric method) / Metallurgical and mining industry. 2009. № 3 P. 56–58.

Brekharya G.P., Sukhomlin V.I., Volokh V.I. (2011) Magnetic control of coercive force of steels 09G2S, 0, 3ps at deformation static loads. Construction, materials science, mechanical engineering. Collection of scientific works. Volume II. Issue 59. Dnipropetrovsk GVUZ "PGA-SA", P. 56–64.

Aginey R.V., Kuzbozhev A.S. (2011) Features of control of a technical condition of gas pipe-lines on coercive force of metal. Control, Diagnostics . № 1. P. 18–24.

Sereda B.P. (2019) Surface hardening of materials of workers in the conditions of complex influence of aggressive substances: monograph / Dniprov. state tech. University (DDTU). Kamyanske: DSTU. 172 p.

Sereda B.P., Kruglyak I.V., Zherebtsov O.A., Belokon Y.O. (2009) Processing of metals by pressure at non-stationary temperature conditions. Monograph. Zaporozhye: ZDIA. 252 p.

Sereda B.P., Sukhomlin V.I., Volokh V.I., Sereda D.B. Analysis of the causes of cracking of waste boiler pipes. Ukrainian Journal of Construction and Architecture. Scientific and practical journal. PDABA Dnipro, Issue №1 January-February, 2021. P. 95–101.

Sereda B.P, Voloh V.І (2020) Formation of low-carbon wire rod structure under shs conditions using magnetic coercimetric control. Metallurgy. Collection of scientific works., Zaporozhye: ZNU. Issue. 1. P. 50–54.

Sereda B.P, Voloh V.І. (2020) Formation of structure of hooks of loading lifts in conditions of SHS. Advanced technologies and devices. Collection of scientific works. Vip. 16, Lutsk. Lutsk NTU. P. 123–129.

Sereda B.P., Sereda D.B., Voloh V.І. (2020) Simulation of thermal process for ultra-low car-bon steel in the conditions of self-propagating high-temperature synthesis. Mathematical modeling. Scientific journal.— Kamyanske: DSTU. Issue № 1(42). P. 72–77.

Methodical instructions for magnetic control of the stress-strain state of metal structures of lifting structures and determination of their residual life: MV 0.00- 7.01-05.-Х,. 2005. 77 p.

The use of computers for thermodynamic calculations of metallurgical processes / [Sinyarev GB, Vatalin NA, Trusov BG, Moiseev RK. and others] M . Nauka, 1982. 263 s.

Губский С.А., Сухомлин В.И., Волох В.И. Контроль напряженного состояния сталей по коэрцитивной силе. Машинобудуванння. зб.наук. праць. Ук-раїнська інженерно-педагогічна академія. Харьків, 2014. №. 13, С.6–10.

Романенко В.И., Моцный В.В., Волох В.И., Мосьпан Г.Н. Контроль усталости металла не-разрушающим магнитным (коэцитиметрическим методом) Металлургическая и горноруд-ная промышленность, 2009. № 3 С. 56–58.

Брехаря Г.П., Сухомлин В.И., Волох В.И. Магнитный контроль по коэр-цитивной силе сталей 09Г2С, 0, 3пс при деформационных статических нагружениях. Строительство, ма-териаловедение, машиностроение. Сбор-к научн. трудов. Том ІІ. Вып.59. м. Дніпропет-ровськ ГВУЗ»ПГАСА», 2011.С. 56–64.

Агиней Р.В., Кузьбожев А.С. Особенности контроля технического состояния газопроводов по коэрцитивной силе металла. Контроль, Диагностика № 1. 2006. С. 18–24.

Середа Б. П. Поверхневе зміцнення матеріалів працюючих в умовах комплексного впливу агресивних речовин : монографія / Дніпров. держ. техн. ун-т (ДДТУ). Кам'янське : ДДТУ, 2019. 172 с.

Середа Б.П., Кругляк І.В., Жеребцов О.А., Бєлоконь Ю.О. Обробка металів тиском при не-стаціонарних температурних умовах. Монографія. Запоріжжя: ЗДІА, 2009. 252 с.

Середа Б.П., Сухомлін В.І., Волох В.І., Середа Д.Б. Аналіз причин розтріскування труб ко-тла утилизатора. Український журнал будівництва та архітектури. Науково практичний журнал. ПДАБА Дніпро, Вип. № 1 січень-лютий. 2021. С. 95–101.

Sereda B.P, Voloh V.І Formation of low-carbon wire rod structure under shs conditions using magnetic coercimetric control. Металургія. Збірник наукових праць., Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Вип. 1. С. 50–54.

Sereda B.P, Voloh V.І. Formation of structure of hooks of loading lifts in conditions of SHS. Перспективні технології та прилади. Збірник наукових праць. Вип. 16, м. Луцьк. Луцький НТУ, 2020. С. 123–129.

Sereda B.P., Sereda D.B., Voloh V.І. Simulation of thermal process for ultra-low carbon steel in the conditions of self-propagating high-temperature synthesis. Математичне моделювання. Науковий журнал. Кам'янське: ДДТУ, 2020. Выпуск № 1(42). С. 72–77.

Методичні вказівки з проведення магнітного контролю напружено-деформованого стану металоконструкцій підйомних споруд та визначення їх залишкового ресурсу: МВ 0.00- 7.01-05.-Х,. 2005. 77 с.

Применение ЭВМ для термодинамических расчетов металлургических процессов / [Синя-рев Г.Б., Ваталин Н.А., Трусов Б.Г., Моисеев Р.К. и др.]. М.: Наука,1982. 263 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-01

Номер

Розділ

Статті