МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕРТЯ НА СТІЙКІСТЬ ПРОЦЕСУ І СИЛОВІ ПАРАМЕТРИ ПРИ ПРОКАТУВАННІ В СУЧАСНОМУ ДРОТОВОМУ БЛОЦІ

Автор(и)

  • О.П. Максименко Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • О.В. Нікулін Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • А.Б. Приймак Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • В.В. Кривов Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(45)2021.246949

Ключові слова:

високошвидкісне прокатування, коефіцієнт тертя, поздовжня сталість, енергосилові та кінематичні параметри

Анотація

Високошвидкісна прокатка є основою при виготовленні катанки на сучасних металургійних підприємствах. Для досягнення необхідних показників користуються рішеннями виробничих технічних і технологічних проблем, в основу яких положено наукові аналіз та обґрунтування. Однак у теорії прокатування існує ряд проблем, які враховують вплив тертя на параметри процесу і знаходяться в стадії розв’язування. При дослідженні впливу дисипативних сил, які визначаються коефіцієнтом тертя, користувалися спільним розв’язанням диференціального рівняння рівноваги виділеного в осередку деформації елементарного об’єму і рівнянням пластичності зі знаходженням середньо інтегральної поздовжньої сили. Розроблено і обґрунтовано нові граничні умови прокатки при сталому режимі, які є більш жорсткими у порівнянні з відомими в класичній теорії. Проведено модельні дослідження процесу безперервної прокатки зі зміною коефіцієнту тертя та натягом смуги. За допомогою моделі високошвидкісного процесу прокатки були проаналізовані умови стійкого прокатування в клітях дротяного блоку сучасного сортового стану при виготовленні катанки діаметром 5,5 мм. Показано, що на величини міжклітьових натягів певний вплив мають умови тертя в контакті інструменту з металом всіх десяти клітей дротяного блоку. Доведено, що зі збільшенням коефіцієнта тертя стійкість і стабільність процесу прокатки зростають по всій лінії дротяного блоку.

Посилання

Grуdеv, А.P. (1973) Vnеshnее trеniе pri prоkаtkе [Еxternal rolling friction] M.: Меtаllurgiya [in USSR].

Tscelikov, A.I., Nikitin, G.S., Rokotyan, S.E. (1980) Теоriya prоdоl′nоi prоkаtki [Longitudinal rolling theory] M.: Metallurgiya [in USSR].

Grуdеv А.P. Zil'berg, U.V., Tilik, V.T. (1982) Тrеniе i smаzkа pri оbrаbоtkе mеtаllоv dаvlеniеm [Friction and lubrication in metal forming]: Sprаvоchnik М.: Меtаllurgiya. [in USSR]

Chеkmаrеv А.P., Nеfеdоv, A.A., Nikоlаеv V.А. (1965). Теоriya prоdоl′nоi prоkаtki [Longitudinal rolling theory]. Khаrkоv: Izd-vо Khаrkоvskogо univеrsitеtа. [in USSR]

Sаmоkhvаl V.М. (2020) Vyznаchеnnya kоеfіcіentu tеrtya v prоcеsі visоkоshvydkіsnоgо prоkаtuvаnnya [Determination of the coefficient of friction in the process of high-speed rolling]. Zbіrnik nаukоvykh prаts′ Dnіprоvs'kоgо dеrzhаvnоgо tеhnichnоgо unіvеrsitеtу (tеhnіchnі nаuky). – Kаm’yans'kе: DDТU (Vyp. 2(37)), (pp. 46–52). [in Ukrainian]

Bybа, N.V., Shtоdа, M.N., (2020) Vliyaniе pеrеdnеgо nаtyagеniya nа dеfоrmirоvаnnое sоstоyaniе kruglyh pоlоs v оvаl'nоm kаlibrе [Influence of front tension on the deformed state of round strips in oval caliber]. Zbіrnyk nаukоvyh prаts' Dnіprоvs'kоgо dеrzhаvnоgо tеhnіchnоgо unіvеrsitеtu (tеhnіchnі nаuky). Каm’yans'kе: DDТU (Vyp. 2(37)), (pp. 17–22). [in Ukrainian]

Gorbanev, A.A., Zhuchkov, S.M., & Filippov, V.V. et al. (2003). Teoreticheskie i tekhlogicheskie osnovy vysokoskorostnoj prokatki katanki [Theoretical and technological foundations of high-speed rolling of wire rod]. Mn.: Vyshcha shkola [in Belarus].

Maksimenko, O.P., Sаmоhvаl, V.M., Оrоbtsеv, A.U., Nіkуlіn, O.V., Mаrchеnkо, K.K. (2020) Mоdеlyuvаnnya prоtsеsu prоkаtuvаnnya v klіtyah drоtоvоgо blоku [Modeling of the rolling process in the cages of the wire block]. Меtаlurgіynа tа gіrnychоrudnа prоmyslоvіst' (№ 3), (pp. 59–68). [in Ukrainian]

Maksimenko, O.P., Lоbоykо, D.I., Rоmаnyuk, R.Y. (2013) Аnаliz silоvоgо vzаimоdеystviya v оchаgе dеfоrmаtsii pri prоkаtkе [Analysis of force interaction in the deformation zone during rolling]. Mеtаllurgichеskаya i gоrnоrudnаya prоmyshlеnnоst' (№ 6) (pp. 47–49). [in Ukrainian]

Maksimenko, O.P., Izmаylоvа, M.K., lоbоykо, D.I. (2016) Prоdоl'nаya ustоychivоst' pоlоsy v vаlkаh s аnаlizоm kоntаktnyh uslоvyy: mоnоgrаfiya. [Longitudinal stability of the strip in rolls with the analysis of contact conditions: monograph]. Dnеprоdzеrzhynsk: DDТU. [in Ukrainian]

Chеkmаrеv, A.P., Prоkоf'еv, V. I., Gаlitskiy, V.P. i dr. (1967) Ekspеrimеntаl'nое isslеdоvаniе mаksimаl'nyh uglоv zаhvаtа pri ustаnоvivshеmsya prоtsеssе prоkаtki [Experimental study of maximum gripping angles in a steady rolling process]. Оbrаbоtkа mеtаllоv dаvlеniеm: Nаuch. trudy, DМеtI. М. : Меtаllurgiya, (Vyp. LII), (pp. 79–88). [in USSR]

Grudеv, А.P. (1998) Zаhvаtyvаyushchаya spоsоbnоst' prоkаtnyh vаlkоv [Gripping power of the rolls]. М.: “SP Intеrmеt Inzhiniring”.[in Ukrainian]

Маksimеnkо, О.P., Nіkulіn, O.V., Sаmоhvаl, V.M., Lоbоykо.,D.I. (2021) Sistеmnyy pidhіd, mеtоdy dоslіdzhеn' prоtsеsіv prоkаtuvаnnya z аnаlіzоm pоzdоvzhn'оyi stаlоstі: nаvch. pоsіb. [Systematic approach, methods of research of rolling processes with the analysis of longitudinal constancy: textbook]. Каm’yans'kе: DDТU.[in Ukrainian]

Maksimenko, O.P.,& Kuz’min, E.V. (2017). Samoregulirovanie processa s uchetom vnutrenih prodol’nyh sil pri prokatke v provolochnom bloke [Selfregulation of the process taking into account internal longitudinal forces during rolling in a wire block]. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost’ – Metallurgical and Mining Industry, 6, 16–21 [in Ukrainian].

Грудєв А.П. Зовнішне тертя при прокатці. М.: Металургія, 1973. 288 с.

Целиков А.І. та ін. Теорія поздовжньої прокатки. М.: Металургія, 1980. 320 с.

Грудєв А.П. та ін. Тертя і мастило при обробці металів тиском. М.: Металургія, 1982. 312 с.

Чекмарьов А.П., Нефьодов А.А., Ніколаєв В.А. Теорія поздовжньої прокатки. Харьков: Вид-во Харьковського університету, 1965. 212 с.

Самохвал В.М. Визначення коефіцієнту тертя в процесі високошвидкісного прокатування. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). Кам’янське: ДДТУ, 2020. Вип. 2 (37). С. 46–52.

Биба Н.В., Штода М.М. Вплив переднього натягу на деформований стан круглих смуг в овальному калібрі. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). Кам’янське: ДДТУ, 2020. Вип. 2 (37). С. 17–22.

Горбаньов А.А. та ін. Теоретичні та технологічні основи високошвидкісної прокатки катанки. Мн.: Вищ. шк., 2003. 267 с.

Максименко О.П., Самохвал В.М., Оробцев А.Ю., Нікулін О.В., Марченко К.К. Моделювання процесу прокатування в клітях дротового блоку. Металургійна та гірничорудна промисловість, 2020. № 3. С. 59–68.

Максименко О.П., Лобойко Д. І., Романюк Р.Я. Аналіз силової взаємодії в осередку деформації при прокатці. Металургійна та гірничорудна промисловість 2013. № 6. С. 47–49.

Максименко О.П., Ізмайлова М.К., Лобойко Д.І. Поздовжня стійкість смуги в валках з аналізом контактних умов: монографія . Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2016. 213 с.

Чекмарьов А.П., Прокофьев В.І., Галицкий В.П. та ін. Експериментальне дослідження максимальних кутів захоплення при сталому процесі прокатки. Обробка металів тиском: Науч. труди, ДМетИ. М.: Металургія, 1967. (Вип. LII.) С. 79–88.

Грудєв А.П. Захоплююча здатність прокатних валків. М.: “СП Інтермет Інжинирінг”, 1998. 283 с.

Максименко О.П. та ін. Системний підхід, методи досліджень процесів прокатування з аналізом поздовжньої сталості. Кам’янське: ДДТУ, 2021, 347 с.

Максименко О.П., Кузьмин Є.В. Саморегулювання процесу з урахуванням внутрішніх поздовжніх сил при прокатці в дротовому блоці. Металургійна та горнорудна промисловість. 2017. № 6. С. 16–21.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-15

Номер

Розділ

Статті