ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МАРШРУТІВ АВТОМБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ПРАЦЮЮЧОГО В КАР'ЄРІ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Б.П. Середа Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • Д.Я. Муковська Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • Д.Б. Середа Дніпровський державний технічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(46)2022.258433

Ключові слова:

хронометраж, закон розподілу, час завантаження, час розвантаження, технологічні простої, технологічні маршрути, рухомий склад, вантажопідйомність

Анотація

Розвиток галузей вітчизняного виробництва в багатьох аспектах залежить від ефективності функціонування вантажного автомобільного транспорту, основна задача якого полягає в організації своєчасної доставки вантажів з мінімальними витратами. Не винятком є і підприємства гірничо-видобувного комплексу, на яких організація вантажних перевезень, яка характеризується складними умовами експлуатації та забезпечує обслуговування виробничих кар’єрів, а саме, переміщення відходів металургійного виробництва та видобувної сировини на гірничих підприємствах.

Завдяки своїм перевагам автомобільний транспорт широко застосовується різних гірничотехнічних умовах практично на більшості підприємств гірничодобувних галузей України, На залізорудних кар'єрах України автотранспорт набув найбільшого поширення: ним перевозять близько 60...70 % усієї гірничої маси. Обсяг цих перевезень на великих гірничо-збагачувальних комбінатах України та Росії щороку становить 30...130 млн.т. Зокрема в Україні на залізорудних кар’єрах щороку перевозять автомобілями 50...125 млн.т вантажів.

В даний час на кар’єрах промислових підприємств найбільшого поширення отримав автомобільний транспорт, а саме, великовантажні кар’єрні самоскиди  для якого характерні мобільність і відносно невисокі початкові капіталовкладення. Діапазон технічних і кліматичних умов, в яких застосовуються кар'єрні автосамоскиди, надзвичайно широкий, тому лінійка моделей і модифікацій у кожного виробника вельми різноманітна. Перевезення сировини на вітчизняних виробничих майданчиках кар’єрів гірничо-видобувних підприємств переважно здійснюється кар’єрними самоскидами марки БелАЗ, які відрізняються високою міцністю, значною вантажопідйомністю й великою ємністю кузова.

На сьогоднішній день перед автотранспортними підрозділами постає задача збільшення прибутку і підвищення ефективності системи управління перевізним процесом. У кар’єрах гірничо-видобувних підприємств перевезення вантажів здійснюється в мінливих умовах зовнішнього середовища та пов’язана із випадковими процесами (вихід з ладу рухомого складу, навантажувально-розвантажувальних механізмів, виробничого обладнання,кліматичні умови). Як наслідок, це зумовлюється появою однієї з основних проблем при перевезенні сировини – це наявність  простоїв транспорту при очікуванні навантаження і розвантаження, і, як наслідок, недостатня ефективність використання навантажувальних засобів і самоскидів.  Це пов'язано, в тому числі, і з плануванням перевезень без урахування деяких параметрів, що впливають на ефективність перевізного процесу.

Дослідження проводилось на ділянці переробки шлаку металургійного підприємства півдня України. Хронометраж проводився  протягом чотирьох робочих діб у дві зміни (з 08.00 до 20.00 та з 20.00 до 08.00).

Хронометраж здійснювався за наступними величинами: час нульового пробігу, час завантаження, час розвантаження, час їздки з вантажем, час їздки без вантажу. Також фіксувалися простої технологічного та фізіологічного характеру. Дослідження проводилось за допомогою програмного пакету Wialon.

Аналізуючи отримані результати можна зробити висновки, що простої автотранспорту перед навантаженням (розвантаженням) вантажу можуть виникати на будь якій їздці протягом робочої зміни. Це пов’язано з тим, що за час прямування автомобіля на маршруті значення часових параметрів може бути таким, що виникають умови простою автотранспорту. У зв’язку з цим можна зробити висновок, що виникнення простою автотранспорту на технологічних маршрутах має імовірнісний характер.

Посилання

Levykyn V. M., Shevchenko Y. V., Muzychenko S. E. (2005) Funktsyonalno-ynformatsyonnaia struktura ymytatsyonnoi modely protsessa operatyvnoho upravlenyia karernыm avtotransportom [Functional-informational structure of the simulation model of the process of operational management of career vehicles] Novi tekhnolohii - New technologies, 1-2, 123–129 [in Ukrainian].

Hubenko V. K., Pomazkov M. V. (2010) Resursosberehaiushchaia tekhnolohyia marshrutyzatsyy avtosamosvalov na metallurhycheskom predpryiatyy [Resource-saving technology for routing dump trucks at a metallurgical enterprise] Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho un-iversytetu Seriia: tekhnichni nauky - Bulletin of the Azov State Technical University Series: Tech-nical Sciences, 21, 113–120 [in Ukrainian].

Maksymov Y. M., Perfyleva A. Y. (2014) Orhanyzatsyia vnutryzavodskoho transportnoho kho-ziaistva y puty eho sovershenstvovanyia [Organization of intra-factory transport facilities and ways to improve it] Lohystycheskye systemы v hlobalnoi эkonomyke - Logistics systems in the global economy, 4, 164–168 [in Ukrainian].

Mochalyn S.M., Zarudnev D.Y. (2008) Analyz problemu vubora podvyzhnoho sostava v trans-portnoi lohystyke [Analysis of the problem of choice of rolling stock in transport logistics] Vest-nyk SybADY - Vestnik SibADI, 8, 66–69 [in Ukrainian].

Naumov V.S. (2006) Sushchestvuiushchye metodyky rascheta strukturы avtoparka y ykh nedos-tatky [Existing methods for calculating the structure of the fleet and their shortcomings] Visnyk KDPU - Bulletin of KDPU, 2(37), 114–119 [in Ukrainian].

Roslavtsev D.M., Burma V.A. (2011) Formuvannia struktury avtoparku funktsionalnoho pidrozdilu pidpryiemstva [Formation of the structure of the vehicles fleet of the functional support of the enterprise] Vostochno-Evropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohyi - Eastern European Journal of Advanced Technologies, 1(3), 30–32 [in Ukrainian].

Halkyn A.S. (2013) Analyz alternatyvnykh proektov pry opredelenyy kolychestva y marky avto-transportnykh sredstv [Analysis of alternative projects in determining the number and brand of vehicles] Эkonomyka predpryiatyia - Enterprise economy, 3(11), 43–45 [in Ukrainian].

Zarudnev D.Y., Bykova O.V. (2015) Sovremennoe sostoianye voprosa vыbora avtotransportnыkh sredstv pry dostavke hruzov [The current state of the issue of choosing vehicles for the delivery of goods] Sovershenstvovanye orhanyzatsyy dorozhnoho dvyzhenyia y perevozok passazhyrov y hruzov - Improving the organization of traffic and transportation of passengers and goods, 1, 83–87 [in Russia].

Barylnykova E.P., Kulakov A.T., Talypova Y.P. (2017) Model vybora podvyzhnoho sostava dlia perevozky hruzov avtomobylnym transportom [The model for choosing rolling stock for the car-riage of goods by road] Yntellekt. Ynnovatsyy. Ynvestytsyy - Intelligence. Innovation. Invest-ments, 12, 102–106 [in Ukrainian].

Horiaynov A.N., Osokyna O.D. (2009) Struktura transportnoho parka y kharakterystyky trans-portnoi y lohystycheskoi system [The structure of the transport fleet and the characteristics of the transport and logistics systems] Vostochno-Evropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohyi - East-ern European Journal of Advanced Technologies, 1(37), 28–31 [in Ukrainian].

Balhabekov T.K. (2017) Vlyianye vozrastnoi strukturы avtoparka na эffektyvnost avtotransport-noho predpryiatyia [Influence of the age structure of the fleet on the efficiency of the motor trans-port enterprise] Trudy BHTU - Proceedings of BSTU, 2, 225–231 [[in Ukrainian].

Vueikova O.N. (2013) Teoreticheskoe obosnovanie vliyaniya strukturyi parka avtosamosvalov na prostoi avtomobilno-ekskavatornyih kompleksov otkryityih gornorudnyih karerov [Theoretical drainage of the structure of the park of auto-dispensing on the mast of automobile-exasked complexes of open horned cars] Sovremennyie problemyi transportnogo kompleksa Rossii - Moving problems of the transport complex , 3, 192–198 [in Ukrainian]

Левикін В.М., Шевченко І.В., Музиченко С.Є. Функціонально-інформаційна структура імі-таційної моделі процесу оперативного керування кар'єрним автотранспортом // Нові техно-логії. 2005. № 1-2 (7-8). С.123–129.

Губенко В. К., Помазков М. В. Ресурсозберігаюча технологія маршрутизації автосамоскидів на металургійному підприємстві. // Вісник Приазовського державного технічного універси-тету Серія: технічні науки. 2010. Вип. 21. С. 113–120.

Максимов І.М., Перфільєва А. І. Організація внутрішньозаводського транспортного госпо-дарства та шляхи його вдосконалення // Логістичні системи у глобальній економіці. 2014. № 4. С. 164–168.

Мочалін С.М., Заруднев Д.І. Аналіз проблеми вибору рухомого складу у транспортній логіс-тиці // Вісник СибАДІ. 2008. № 8. С. 66–69.

Наумов В.С. Існуючі методики розрахунку структури автопарку та їх недоліки // Вісник КДПУ. 2006. Випуск 2 (37). С. 114–119.

Рославцев Д.М., Бурма В.А. Формування структури автопарку функціонального підрозділу підприємства // Східноєвропейський журнал передових технологій. 2011. № 1(3). С. 30–32.

Галкін А.С. Аналіз альтернативних проектів щодо кількості і марки автотранспортних засо-бів // Економіка підприємства. 2013. № 3/2 (11). С. 43–45.

Заруднєв Д.І., Бикова О.В. Сучасний стан питання вибору автотранспортних засобів при доставці вантажів // Удосконалення організації дорожнього руху та перевезень пасажирів та вантажів. 2015. С. 83–87.

Барильникова Є.П., Кулаков А.Т., Таліпова І.П. Модель вибору рухомого складу для переве-зення вантажів автомобільним транспортом// Інтелект. інновації. Інвестиції. 2017. № 12. С. 102–106.

Горяїнов О.М., Осокіна О.Д. Структура транспортного парку та характеристики транспорт-ної та логістичної систем // Східно-Європейський журнал передових технологій. 2009. № 1/3 (37). С. 28–31.

Балгабеков Т.К. Вплив вікової структури автопарку на ефективність автотранспортного під-приємства // Праці БДТУ. 2017. – серія 1, № 2. С. 225–231.

Вуєйкова О.М. Теоретичне обґрунтування впливу структури парку автосамоскидів на прос-тої автомобільно-екскаваторних комплексів відкритих гірничорудних кар'єрів. Сучасні про-блеми транспортного комплексу. 2013. № 3. C. 192–198.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

Статті