ТЕХНОЛОГІЇ БОРУВАННЯ І ЇХ ВПЛИВ НА МОДИФІКУВАННЯ ПОВЕРХНІ

Автор(и)

  • О.Г. Чернета Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(46)2022.258451

Ключові слова:

зміцнення, борування, хіміко-термічна обробка, мікроструктурний аналіз, комбінований спосіб, боровміщуючий компонент, технологічні процеси зміцнення

Анотація

Насичення поверхні деталей бором у сучасному виробництві методами хіміко-термічної обробки (ХТО) є поширеним і привабливим кроком при зміцненні металевих виробів. Боридні дифузійні покриття мають високі фізико-механічні характеристики, достатню ступень зносостійкості і мікротвердості. До суттєвих недоліків поверхневого зміцнення технологіями борування є низька пластичність покриттів і висока вартість боровміщуючих компонентів. В світовій практиці широке використання набуває насичення боровміщуючими компонентами поверхні відносно не коштовних доступних матеріалів. В окремих випадках використовуються технологічний процес з попереднім насиченням поверхневого шару бору методами хіміко-термічної обробки (ХТО).

Процес дифузійного борування деталей із сталі 45 здійснюється в печі при температурі 850° С в середовищі боровміщуючих компонентів з витримкою 7 годин до повного остигання. Борована поверхня деталі із сталі 45 має умовно три зони (рис. 1)— зона боридів товщиною 20—25 мкм; перехідна зона товщиною до 80 мкм; зона основного матеріалу. Боридна зона має щільний шар боридів типу FeB, Fe2B. Бориди  FeB розташовуються у верхній частині покриття, а боридиFe2B в нижній частині. Перехідна зона має складну будову із-за характеру розподілу залишкових напружень, міцності зв’язку боридного шару з основним базовим металом. Отже при виборі сталі і режимів борування необхідно враховувати вплив структури перехідної зони, що напряму пов’язана з здатністю  до крихкої руйнації, умов  виникнення втомлених тріщин  та інш. В структурі боридних покриттів на сталі 45 умовно можна виділити три зони: щільний борований шар з наявністю  фаз типу FeB, Fe2B, перехідну зону верхня частина якої переважно має бориди правильної геометричної форми, а нижня частина з дефектною структурою боридних включень. Третя зона знаходиться під перехідною і характеризується вихідною перліто-феритною структурою з окремими включеннями – продуктів дифузійного борування.

Посилання

Kornepoltsev V.N., Guryev A.M., Ludgenov B.D. (2011) Rozrobka tekhnologiy borirovaniya v poroshkovoy srede, soderzshashuyu bornuyu kisloty [Development of boring technologies in a powder medium containing boric acid] Obrabotka metalov. Materialovedeniye№ 2(51), 40–42

[in Russia].

Batayev I.A., Kyrlayev N.V., Lenivtseva O.G., Butilenkova O.A., Losinskaya A.A. (2012) Morfologiya boridov zsheleza v poverhnostnom sloye, naplavlenom elektronym lychom [Morphology of iron borides in the surface layer deposited by an electron beam]Obrabotkametalov. Materialovedeniye№ 1(54), 85–90 [inRussia].

Ivanov S.G., Don Yadzshe, Guryev A.M. (2016) Mikrostryktura difusionoy zony staly 45 posle sovmestnogo nasichshenuya borom I hromom [The microstructure of the diffusion zone of steel st3 after co-saturation with boron and chromium.] Polzynovskiy almanah № 4, 5–11. [inRussia].

Devoyno O.G. (2001) Tehnologiya formirovaniya iznosostoykih pokritiy lazernoy obrabotkoy [Technology of the formation of wear surfaces by laser treatment], Minsk: UP "Technology"

[in Belarus].

Cherneta O.G. (2017) Analyz mehanizmov zmitsenya cerednyovygletsevih staley [Analysis of the mechanisms of strengthening medium-carbon steels] O.G. Cherneta,V.I. Kybich, E.S. Skornyakov./ Zbornik naykovih prats “Perspektivny tehnologyi ta priladi” Lytsky NTU, Vipysk 11(2) P.142–146 [in Ukrainian].

ChernetaO.G. (2017) Analyztransformatsiymikrostrukturipoverhnevogosharyizstaly 45 vza-lezshnostyvidtehnologichnyhmetodivodrobky [Analysis of transformations of the microstruc-ture of the surface layer of steel 45 depending on the technological methods of processing] О.G. Cherneta, V.І. Syhomlin, О.М. Коrоbоchка /./ Zborniknaykovihprats “Perspektivnytehnologyitapriladi” LytskyNTU, Vipysk 11(2) P. 147–152. [in Ukrainian].

ChernetaO.G. (2018) Poverheviyshardetaleyizstaly 45 pislyaboruvanyznastypnoyulazernoyuo-brobkoyu . O.G. Cherneta,V.I. Kybich,, R.G. Vоlоshук. [Features of the structure of the refined surface ball of 45 steel after strengthening by laser boronias fighting ] /Mizshnarodnanaykovo-tehnichnakonferentsiya«Тенnоlоgiya та іnfrastrykturatransporty», Hаrкіv, 14-16 тrаvnya, Теzydоpоvіdеy. P. 20–21. [in Ukrainian].

ChernetaO.G. (2020) Dоslіdtshenyapоvеrhnеvоgо shаrу деtаlі іzsтаlі 45 pіslya коmbіnоvаnоyi оbrоbкi. [Investigationofthesurfacelayerofsteelparts 45 aftercombinedtreatment]Chеrnеtа О.G., Sаsоv О.О., АvеryanovV.S. /Zbіrniknаuкоvih рrаts ІХ-оyi Міzshnаrоdnоyinаukоvо-теhnіchnоyikоnfеrеntsii «Prоgrеsivnі tенnоlоgіyivmаshinobuduvanni». 3-7 lyutоgо 2020. Lviv-Plаy. P. 159–161. [in Ukrainian].

ChernetaO.G. (2021) Dоslіdtshenyatrаnsfоrmаtsiі mіkrоstrukturipоvеrнnеvоgо shаrу pіslyabоruvаnyastаlі 45. [Investigation of the transformation of the microstructure of the sur-face layer after drilling steel 45]О.G. Chеrnеtа, О.М. Коrоbоchkа, V.І. Sуhоmlіn. Results of modern scientific research and development (4-6 April 2021) Madrid. Spain. Pp.178–184. [in Ukrainian].

Cherneta O.G.(2021) Оsоblivоstі budovi poverhnevogo shary іz сталі 45 pіslya zmіtsnеnnya boruvannyam i lаzеrnoyu obrobkoyu [Features of the structure of the refined surface ball of 45 steel after strengthening by laser boronias fighting]/ Proceedings of I International scientific and practical conference (7-8 july 2021). Chicago, USA. Pp.21–28. [in Ukrainian].

Корнопольцев В.Н., Гурьев А.М., Лыдгенов Б.Д. Разроботка технологий борирования в по-рошковой среде, содержащей борную кислоту. Обработка металлов. Материаловедение №2(51)2011. С.40–42.

Батаев И.А., Курлаев Н.В., Ленивцева О.Г., Бутыленкова О.А., Лосинская А.А. Морфоло-гия боридов железа в поверхностном слое, наплавленнoм электронным лучом. Обработка металлов. Материаловедение №1(54)2012. С.85–90.

Иванов С.Г.,Дон Яджи, Гурьев А.М. Микроструктура диффузионной зоны стали ст3 после совместного насыщения бором и хромом. Ползуновский альманах № 4, 2016. С. 5–11.

Девойно О.Г. Технология формирования износостойких поверхностей лазерным легирова-нием: Минск: УП «Технология», 2001. 180 c.

Чернета О.Г.,Кубіч В.І., Скорняков Е.С. Аналіз механізмів зміцнення середнєвуглецевих сталей. Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади»//м. Луцьк грудень 2017 р. Луцьк: Луцький НТУ, 2017. Випуск 11(2). С. 142–146.

Чернета О.Г.,СухомлінВ.І., Коробочка О.М. Аналіз трансформацій мікроструктури повер-хневого шару із сталі 45 в залежності від технологічних методів обробки. Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади»//м. Луцьк грудень 2017 р.: Луцький НТУ, 2017. Випуск 11(2). С. 147–152.

Чернета О.Г., КубічВ.І.,ВолощукР.Г. Поверхневий шар деталей із сталі 45 після борування з наступною лазерною обробкою. Міжнародна науково-технічна конференція «Технології та інфраструктура транспорту», Харьків, 14-16 травня 2018 р.: Тези доповідей. С. 20–21.

Чернета О.Г., Сасов О.О., Авер’янов В.С.Дослідження поверхневого шару деталі із сталі 45 після комбінованої обробки. Збірник наукових праць ІХ-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології в машинобудуванні». 3-7 лютого 2020. Львів-Плай. С. 159–161.

Чернета О.Г.,КоробочкаО.М., Сухомлін В.І. Дослідження трансформації мікроструктури поверхневого шару після борування сталі 45. Results of modern scientific research and development (4-6 April 2021) Madrid. Spain. Pp.178–184.

Cherneta O.G. Features of the structure of the refined surface ball of 45 steel after strengthening by laser boronias fighting/ Proceedings of I International scientific and practical conference (7-8 july 2021). Chicago, USA. Pp. 21–28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

Статті