СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТА ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Автор(и)

  • К.О. Левчук Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • Р.Я. Романюк Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(46)2022.258455

Ключові слова:

сталий розвиток, платоспроможність, культурна спадщина, індекс забруднення атмосфери, гранично допустима концентрація

Анотація

У сучасній діяльності людства питання, пов'язані з різними аспектами сталого розвитку міст, розглядаються як ключовий фактор розвитку сучасної економіки. Сталий розвиток міст робить їх життєстійкими, здатними до адаптацій, пом'якшення несприятливих впливів, до стимулювання позитивних соціально-економічних та екологічних змін. Сталий розвиток охоплює всі аспекти здорового розвитку міста та має забезпечувати вирішення фінансово-економічних, соціальних та екологічних проблем.

До завдань сталого розвитку міст та спільнот відносяться забезпечення до 2030 року: доступу до безпечного та недорогого житла, недорогих та екологічно сталих транспортних систем, відкритої для всіх та екологічно сталої урбанізації, збереження всесвітньої культурної та природної спадщини, зменшення збитків від природних лих, зменшення негативного екологічного впливу міст, забезпечення доступ до безпечних та відкритих для всіх зелених зон та громадських місць, підвищення якості планування національного та регіонального розвитку, здійснення комплексного підходу управління в містах та населених пунктах, сприяння найменш розвиненим країнам у будівництві стійких та міцних будівель.

Проведено аналіз вирішення завдань сталого розвитку міст і громад в Україні за період 2015—2019 рр. З проведеного огляду можна виділити основні тенденції щодо забезпечення подальшого досягнення поставлених цілей сталого розвитку міст та громад в Україні.

Основними з них є:

  • обов'язковий моніторинг, аналіз результатів та оцінка ефективності виконаної роботи з поставлених питань;
  • збереження позитивних тенденцій у короткостроковій та довгостроковій перспективах у питаннях забезпечення доступності житла, збереження культурної та природної спадщини, безпеки населення, зниження негативного впливу забруднюючих речовин тощо та планування подальших заходів, що ведуть до сталого розвитку міст та громад;
  • підвищення рівня освіти та поінформованості населення шляхом обґрунтування планів екологізації, роз’яснення її позитивних сторін, виховання прагнення змінити споживчу поведінку;

сприяння соціально-економічному розвитку територій у результаті взаємодії представників міжнародних організацій з населенням шляхом вибору кращих варіантів екологічних практик із залученням місцевих спільнот у процес прийняття рішень, збереження культурної спадщини, покращення здоров'я та безпеки людей, створення нових робочих місць та стимулювання місцевої економіки.

Посилання

Sustainable Cities Initiative. (n.d.). www.worldbank.org. Retrieved from https://www.worldba

nk.org/en/region/eca/brief/sustainable-cities-initiative.

Tsili staloho rozvytku ta Ukraina [Sustainable Development Goals and Ukraine]. (n.d.). www.kmu.gov.ua. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina [In Ukrainian].

Heiets, V.M., Aleksandrova, V.P., Artomova, T.I., Bazhal, Yu.M., Baranovskyi, O.I. (2003). Ekonomika Ukrainy: stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku [Economy of Ukraine: strategy and policy of long-term development]. Kyiv: Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia NAN Ukrainy; Feniks [In Ukrainian].

Androshchuk, H.O., Zhyliaiev, I.B., Chyzhevskyi, B.H., Shevchenko, M.M. (2009). Stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na 2010-2020 roky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv [Strategy of innovative development of Ukraine for 2010-2020 in the context of globalization challenges]. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo [In Ukrainian].

Verhun, A.M., Tarasenko, I.O. (2014). Kontseptsiia staloho rozvytku v umovakh hlobalizatsii [The concept of sustainable development in the context of globalization]. Visnyk KNUTD, (2(76)), 207-218 [In Ukrainian].

Illiashenko, K.V. (2009). Stalyi rozvytok mista yak rezultat sotsialnoho partnerstva derzhavy, biznesu ta hromady [Sustainable development of the city as a result of social partnership of the state, business and community]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, (6), (Vols. 1), 238-242 [In Ukrainian].

Dobrovilnyi natsionalnyi ohliad shchodo Tsilei staloho rozvytku v Ukraini [Voluntary National Review of the Sustainable Development Goals in Ukraine]. (n.d.). www.me.gov.ua. Retrieved from https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a0fc2a99-ada3-4a6d-b65b-cb542c3d5b77&title [In Ukrainian].

Levchuk, K.O., Romaniuk, R.Ya. (2018). Stan pytannia pro planuvannia zakhodiv tsyvilnoho zakhystu v Ukraini [The state of the issue of planning civil protection measures in Ukraine]. Zb. nauk. prats Dniprovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu (tekhnichni nauky), (2(33)), 106-112 [In Ukrainian].

Levchuk, K.O., Romaniuk, R.Ya. (2019). Metodyka planuvannia zakhodiv tsyvilnoho zakhystu na po-tentsiino nebezpechnykh obiektakh [Methods of planning civil protection measures at potentially dangerous sites]. Zb. nauk. prats Dniprovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu (tekhnichni nauky), (1(34)), 146-150 [In Ukrainian].

Ohliad stanu zabrudnennia navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha na terytorii Ukrainy za danymy sposterezhen hidrometeorolohichnykh orhanizatsii u 2019 rotsi [Review of the state of environmental pollution in Ukraine according to the observations of hydrometeorological organizations in 2019]. (2020). Kyiv: Tsentralna heofizychna observatoriia imeni Borysa Sreznevskoho [In Ukrainian].

Sustainable Cities Initiative : веб-сайт. URL: https://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/sustaina

ble-cities-initiative (дата звернення: 29.01.2022).

Цілі сталого розвитку та Україна : веб-сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina (дата звернення: 29.01.2022).

Геєць В. М., Александрова В. П., Артьомова Т. І., Бажал Ю. М., Барановський О. І. Економіка України : стратегія і політика довгострокового розвитку. Київ : Інститут економічного прогнозування НАН України; Фенікс, 2003. 1008 с.

Андрощук Г. О., Жиляєв І. Б., Чижевський Б. Г., Шевченко М. М. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. Київ : Парламентське вид-во, 2009. 632 с.

Вергун А. М., Тарасенко І. О. Концепція сталого розвитку в умовах глобалізації. Вісник КНУТД. 2014. № 2 (76). С. 207–218.

Ілляшенко К. В. Сталий розвиток міста як результат соціального партнерства держави, бізнесу та громади. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 6, т. 3. С. 238–242.

Добровільний національний огляд щодо Цілей сталого розвитку в Україні : веб-сайт. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a0fc2a99-ada3-4a6d-b65b-cb542c3d5b7

&title (дата звернення: 29.01.2022).

Левчук К. О., Романюк Р. Я. Стан питання про планування заходів цивільного захисту в Україні. Зб. наук. праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). 2018. Вип. 2 (33). С. 106–112.

Левчук К. О., Романюк Р. Я. Методика планування заходів цивільного захисту на потенційно небезпечних об’єктах. Зб. наук. праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). 2019. Вип. 1 (34). С. 146–150.

Огляд стану забруднення навколишнього природного середовища на території України за даними спостережень гідрометеорологічних організацій у 2019 році. Київ : Центральна геофі-зична обсерваторія імені Бориса Срезневського. 2020. 44 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

Статті