МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ОТРИМАННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ ПОКРИТТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ECD

Автор(и)

  • І.В. Кругляк Dniprovsky State Technical University, Kamianske, Ukraine
  • Б.П. Середа Dniprovsky State Technical University, Kamianske, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(47)2022.268383

Ключові слова:

математичне моделювання, зносостійкість, технологія ЕСD, температура, оптимізація, мікротвердість

Анотація

У машинобудуванні довговічність деталей машин і механізмів, що працюють в умовах тертя та зносу одним з головних факторів їх довговічності є твердість поверхні.

На даний час виникає необхідність підвищення фізико-механічних і експлуатаційних властивостей матеріалів. Зі збільшенням вмісту легуючих елементів фізико-механічні характеристики: міцність, твердість, зносостійкість зростають, але ймовірність крихкого руйнування підвищується, також збільшується і вартість легованого металу. В даний час, це пояснює все зростаючий інтерес до покриттів. Необхідність застосування покриття, перш за все обумовлена необхідними експлуатаційними властивостями. Пріоритетним напрямом розвитку зміцнення поверхні на сучасному рівні є розробка, створення та впровадження нових технологій хіміко-термічной обробки (ХТО). Після її проведення на експлуатаційних поверхнях отримують дифузійні шари високої якості, які далі переходять в основний матеріал, що є позитивним з точки зору міцності та стійкості. Ідея створення на їх поверхні дифузійної зони із специфічним хімічним складом привертає увагу фахівців, передусім, завдяки своїй раціональності. Математичне моделювання отримання дифузійних покриттів вирішує сполучену нелінійну двомірну задачу теорії ECD (ЕСD — енергетична складова дифузійного процесу), яке включає рівняння тепло переносу, кінетики реакції у хвилі ECD та задачу теорії дифузії в нестаціонарному тепловому полі. Розраховуючи температурні поля при насиченні в КНС дозволяє встановити дві зони: зони прогрівання та зону теплового самозаймання. Площини температурного поля збільшуються в залежності від температури самозаймання та максимальної температури процесу.

Характеристикою зносу ΔI служить зміна маси зразка, виготовленого зі сталі 45, на якому отримано покриття при tп = 1000 °С і τв = 150 хв. Вибір раціонального складу шихти для проведення процесу насичення в умовах теплового самозаймання проводиться на підставі результатів досліджень теплової кінетики ECD-процесу, мікротвердості, залишкових напружень та мікрокрихкості.

У результаті регресійного аналізу отримуються рівняння, що показують залежність зносостійкості захисних покриттів від режиму теплового самозаймання та вмісту легуючих елементів: в кодованому виді I1 =75,933 +1,7Х1 + 0,6Х2 – 1,9Х3–2,1667Х12 – 2,6667Х22 + 6,8333Х32  – 0,5Х1Х2 + 1,5Х1Х3 – 0,5Х1Х2 – 3Х2Х3. В натуральному виді: ΔI4= –43,44 + 5,84ECD + 11,39Ti – 10,53ГТА – 0,14ECD2 – 0,3Ti2+ 1,71ГТА2 – 0,57 TiГТА.

Рекомендовано раціональний склад КНС-шихти: 16% ECD + 18% Ti + 61% Al2O3 + 2% NH4I + 3% AlF3, для отримання зносостійких захисних покриттів на сталі 45.

Геометрична інтерпретація в трикутнику, що складається з основних елементів при насиченні титаном, встановлює залежність мікротвердості ванадієвих дифузійних шарів на сталі 45 від складу композиційного насичуючого середовища. В системі № 1 вона дозволяє виділити три області складу насичуючих сумішей, в яких значення мікротвердості становлять: 13000—114500 МПа, 15000 МПа і 15000—16500 МПа, які задаються наступними співвідношеннями основних насичуючих компонентів; в першій області, (% мас.): 5—16 титану, 50—90 ECD, у другій: 25—55 ECD, 20—46 титану і у третій: 10—40 ECD, 60—90 титану.

Посилання

Firstov S.O. (2020) Successes in materials science. Kyiv: IPM named after I.M. Frantsevich of the National Academy of Sciences of Ukraine. №1. P. 3–7.

Xiaokyu D., Grechanyuk M.I., Kucherenko P.P., Melnyk A.G., Grechanyuk I.M., Baglyuk G.A. (2019) Industrial electron beam equipment for applying protective coatings (review). Powder metallurgy. Kyiv: IPM named after I.M. Frantsevich of the National Academy of Sciences of Ukraine. №01/02. P. 140–154

Trefilova N.V. (2014) Analysis of modern methods of applying protective coatings. Modern science-intensive technologies. № 10. P. 67–67.

Dombrovsky Y. M., Stepanov M.S. (2011) New aspects of chemical-thermal treatment of metals in powder media. Bulletin of DSTU. Т. 11, № 8(59), Issue. 1. P. 1217–1221.

Lakhtin Y.M., Arzamasov B.N. (1985) Chemical-thermal treatment of metals. Moscow: Metallurgy. 255 p.

Borisenok G.V., Vasiliev L.A., Voroshnin L.G. Chemical-thermal treatment of metals and alloys: a reference book. Moscow: Metallurgy, 1981. 424 p.

Voroshnin L.G., Mendeleeva O.L., Smetkin V.A. (2010) Theory and technology of chemical-thermal treatment. New knowledge. 297 p.

Belkin P.N. (2005) Electrochemical-thermal treatment of metals and alloys. M.: Mir. 336 p.

Lygdenov B.D., Guryev A.M., Mosorov V.I., Butukhanov V.A. (2015) Promising diffusion coatings. International Journal of Experiential Education. № 12–4. P. 573–573.

Sereda B.P., Bannikov L.P., Nesterenko S.V., Haydayenko O.S. Kruglyak I.V., Sereda D.B. (2019) Surface strengthening of materials working under conditions of complex exposure to aggressive substances: monograph. Kamianske: DDTU. 173 p.

Sereda B.P., Kruglyak I.V, Baskevich O.S., Belokon Yu.O., Kruglyak D.O., Sereda D.B. (2019) Surface strengthening of structural materials using composite saturating media: monograph. Kamianske: DDTU. 242 p.

Sereda B.P., Palekhova I.V., Kruglyak I.V. (2017) Modeling of the main regularities of the formation of chromium and titanium-chromium coatings on steels under non-stationary temperature conditions. Mathematical modeling. Vol. 1(36). P. 36–39.

Фірстов С.О. Успіхи матеріалознавства. Київ: ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України, 2020. №1. C. 3–7.

Сяоcю Д., Гречанюк М.І., Кучеренко П.П., Мельник А.Г., Гречанюк І.М., Баглюк Г.А. Промислове електронно-променеве обладнання для нанесення захисних покриттів (огляд). Порошкова металургія. Київ: ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України, 2019. №01/02. C. 140–154.

Трефилова Н.В. Анализ современных методов нанесения защитных покрытий. Современные наукоёмкие технологии. 2014. № 10. С. 67–67.

Домбровский Ю.М., Степанов М.С. Новые аспекты химико-термической обработки металлов в порошковых средах. Вестник ДГТУ. 2011. Т. 11, № 8(59), Вып. 1. С. 1217–1221.

Лахтин Ю.М., Арзамасов Б.Н. Химико-термическая обработка металлов. М. : Метал-лургия, 1985. 255 с.

Борисенок Г.В., Васильев Л.А., Ворошнин Л.Г. Химико-термическая обработка метал-лов и сплавов: справочник. М. : Металлургия, 1981. 424 с.

Ворошнин Л.Г., Менделеева О.Л., Смёткин В.А. Теория и технология химико-термической обработки. Новое знание, 2010. 297 с.

Белкин П.Н. Электрохимико-термическая обработка металлов и сплавов. М.: Мир, 2005. 336 с.

Лыгденов Б.Д., Гурьев А.М., Мосоров В.И., Бутуханов В.А. Перспективные диффузионные покрытия. Международный журнал экспериментального образования. 2015. № 12–4.

С. 573–573.

Середа Б.П., Банніков Л.П., Нестеренко С.В., Гайдаєнко О.С. Кругляк И.В., Середа Д.Б. Поверхневе зміцнення матеріалів працюючих в умовах комплексного впливу агресивних речовин: монографія. Кам'янське: ДДТУ. 2019. 173 с.

Середа Б.П., Кругляк І.В, Баскевич О.С., Бєлоконь Ю.О., Кругляк Д.О., Середа Д.Б. Поверхневе зміцнення конструкційних матеріалів з використанням композиційних насичуючих середовищ: монографія. Кам'янське : ДДТУ, 2019. 242 с.

Середа Б.П., Палехова И.В., Кругляк И.В. Моделирование основных закономерностей формирования хромированных и титано-хромированных покрытий на сталях при нестационарных температурных условиях. Математичне моделювання. 2017. Вип. 1(36). С. 36–39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Номер

Розділ

Статті