МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ОТРИМАННЯ ПОКРИТТІВ, ЛЕГОВАНИХ ХРОМОМ З ВИКОРИСТАННЯМ КПС

Автор(и)

  • І.В. Кругляк Dniprovsky State Technical University, Kamianske, Ukraine
  • Д.Б. Середа Dnipro State Technical University, Kamianske, Ukraine
  • І.В. Палехова Dnipro State Technical University, Kamianske, Ukraine
  • І.В. Білозір Dnipro State Technical University, Kamianske, Ukraine
  • А.А. Проломов Dnipro State Technical University, Kamianske, Ukraine
  • Д.М. Кіфорук Dnipro State Technical University, Kamianske, Ukraine
  • О.О. Стасевич Dnipro State Technical University, Kamianske, Ukraine
  • Р.Г. Кривко Dnipro State Technical University, Kamianske, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(47)2022.268407

Ключові слова:

математичне моделювання, зносостійкість, композиційні порошкові середовища, температура, оптимізація, мікротвердість

Анотація

Сучасні умови експлуатації деталей машин, агрегатів, обладнання, інструмента та механізмів висувають підвищені вимоги до їх фізико-механічних характеристик та робочого ресурсу. У зв’язку з цим велике значення мають властивості їх поверхневого шару та набуває актуальність розробка нових технологій зміцнення деталей з конструкційних матеріалів. Для обробки виробів з вуглецевих та легованих сталей широко застосовують методи створення різноманітних функціональних покриттів. Покриття — локально змінений поверхневий шар, що характеризується певним хімічним та структурно-фазовим складом, який якісно відрізняється від матеріалу основи. Метою роботи є пошук раціональних композиційних порошкових середовищ, що дозволяє сформувати зносостійкі захисні шари на конструкційних матеріалах з різним вмістом вуглецю з використанням технологічних процесів ЕСД В якості оптимізуючого фактору прийнято поверхневу твердість, що прямопропорційно впливає на зносостійкість в умовах різних видів тертя. Вирішення цієї задачі дозволяє забезпечити довговічність обладнання в умовах коксохімічного виробництва та деталях комунального підприємства «Водоканал».

У результаті регресійного аналізу отримуються рівняння, що показують залежність зносостійкості захисних покриттів від режиму теплового самозаймання та вмісту легуючих елементів. У результаті розрахунків отримуються наступні рівняння: Y1 = 87,6 – 1,3Х1 – 1,3Х2 – 0,6 Х3 – 1,5 Х12 + 1,5Х22 + 3Х32 – 0,875Х1Х2 + 2,125Х1Х3 – 0,25Х2Х3. Перевірка адекватності моделей показує, що їх можна використовувати для прогнозування функцій відгуку при будь-яких значеннях факторів, що перебувають між верхнім і нижнім рівнями. За допомогою математичного планування експерименту значно зменшується кількість досліджень необхідних для розрахунку коефіцієнтів рівняння регресії та отримання адекватної моделі, яка характеризує вплив елементів КПС на експлуатаційні властивості сталей з легованими захисними покриттями. Поверхні відгуку отриманих математичних моделей представлено тривимірною графічною залежністю.

За результатами досліджень, виявлено, що у порівнянні з покриттями отриманими в ізотермічних умовах мікротвердість сталі 45 з покриттями отриманими в КПС вища в 1,8—2,0 рази.

Посилання

Samsonov G.V., Epin A.P. (1973) Tugoplavkie pokrytiya [Refractory coatings]. M: Me-tallurgy.

Firstov S. O. (2020). Uspіhi materіaloznavstva [Successes in materials science]. Kyiv: IPM named after I.M. Frantsevich of the National Academy of Sciences of Ukraine. (1), 3–7

Xiaocyu D., Grechanyuk M.I., Kucherenko P.P., Melnyk A.G., Grechanyuk I.M., Baglyuk G.A. (2019) Promislove elektronno-promeneve obladnannya dlya nanesennya zahisnih pokrittіv (oglyad). [Industrial electron beam equipment for applying protective coatings (review)]. Powder metallurgy. Kyiv: IPM named after I.M. Frantsevich National Academy of Sciences of Ukraine, (1(2)), 140–154

Trefilova N.V. (2014) Analiz sovremennyh metodov naneseniya zashchitnyh pokrytij [Analysis of modern methods of applying protective coatings]. Modern science-intensive technologies. (10). 67

Dombrovsky Y. M., Stepanov M.S. (2011) Novye aspekty himiko-termicheskoj obrabotki metallov v poroshkovyh sredah [New aspects of chemical-thermal treatment of metals in powder media]. Bulletin of DSTU, (8(59)), 1217–1221

Shatinsky V.F., Nesterenko A.I.(1988) Zashchitnye diffuzionnye pokrytiya [Protective diffusion coatings]. K:Science thought.

Sereda B.P., Kalinina N.E., Kruglyak I.V. (2004) Poverhneve zmіcnennya materіalіv: Monografіya [Surface strengthening of materials] (Monograph). Zaporizhzhia: RVV ZDIA.

Beresnev V.M., Tolok V.T., Gritsenko V.I. Pokrytiya na osnove tugoplavkih soedinenij, osazhdaemyj iz potokov metallicheskoj plazmy vakuumnoj dugi [Coatings based on refractory compounds deposited from vacuum arc metal plasma flows], PSE (1(3-4)), 237–257

Petrova L.G., Alexandrov V.A., Demin P.E. (2011) Kombinirovannaya tekhnologiya diffuzionnogo nasyshcheniya metallami uglerodistyh stalej, sovmeshchennaya s gidroplazmennym azotirovaniem [Combined technology of diffusion saturation of carbon steels with metals, combined with hydroplasmic nitriding]. Bulletin of KHNADU, (54), 52–59

Imbirovich N.Y., Klapkiv M.D., Posuvaylo V.M., Povstyanoi O.Y. (2015) Vlastivostі oksidokeramіchnih pokrittіv na magnієvih ta titanovih splavah, sintezovanih v elektrolіtnіj plazmі [Properties of oxide ceramic coatings on magnesium and titanium alloys synthesized in electrolytic plasma], Powder metallurgy, (1/2), 54–60

Dolgov N.A., Buketova N.N. (2012) Osobennosti izmereniya ostatochnyh napryazhenij v polimernyh kompozicionnyh pokrytiyah [Peculiarities of measuring final stresses in polymer composite coatings]. Scientific Bulletin of the Kherson State Maritime Academy, (1(6)), 235–242

Sereda B.P., Palekhova I.V., Kruglyak I.V. (2017) Modelirovanie osnovnyh zakono-mernostej formirovaniya hromirovannyh i titano-hromirovannyh pokrytij na stalyah pri nestacionarnyh temperaturnyh usloviyah [Modeling of the main regularities of the formation of chromium and titanium-chromium coatings on steels under non-stationary temperature conditions]. Mathematical modeling, (1(36)), 36–39

Самсонов Г.В.,Эпин А.П. Тугоплавкие покрытия. М.: Металлургия, 1973. 400 с.

Фірстов С.О. Успіхи матеріалознавства. Київ: ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України, 2020. №1. C. 3–7.

Сяоcю Д., Гречанюк М.І., Кучеренко П.П., Мельник А.Г., Гречанюк І.М., Баглюк Г.А. Промислове електронно-променеве обладнання для нанесення захисних покриттів (огляд). Порошкова металургія. Київ: ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України, 2019. №01/02.

C. 140–154.

Трефилова Н.В. Анализ современных методов нанесения защитных покрытий. Современные наукоёмкие технологии. 2014. № 10. 67 с.

Домбровский Ю.М., Степанов М. С. Новые аспекты химико-термической обработки металлов в порошковых средах. Вестник ДГТУ. 2011. Т. 11, № 8(59), Вып. 1. С. 1217–1221.

Шатинский В.Ф., Нестеренко А.И. Защитные диффузионные покрытия. К.: Наукова думка, 1988. 272 с.

Середа Б.П., Калініна Н.Є., Кругляк І.В. Поверхневе зміцнення матеріалів: Моногра-фія. Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2004. 230 с.

Береснев В.М., Толок В.Т., Гриценко В.И. Покрытия на основе тугоплавких соедине-ний, осаждаемый из потоков металлической плазмы вакуумной дуги. ФІП ФИП PSE т. 1, № 3 – 4, vol. 1, No. 3–4. С. 237–257

Петрова Л.Г., Александров В.А., Демин П.Е. Комбинированная технология диффузионного насыщения металлами углеродистых сталей, совмещенная с гидроплазменным азотированием. Вестник ХНАДУ, вып. 54, 2011. С. 52–59

Імбірович Н.Ю., Клапків М.Д., Посувайло В.М., Повстяной О.Ю. Властивості оксидокерамічних покриттів на магнієвих та титанових сплавах, синтезованих в електролітній плазмі. Порошкова металургія. 2015. № 1/2. С.54–60.

Долгов Н.А., Букетова Н.Н. Особенности измерения остаточных напряжений в полимерных композиционных покрытиях. Науковий вісник Херсонської державної морської академії. 2012. №1(6). С. 235–242.

Середа Б.П., Палехова И.В., Кругляк И.В. Моделирование основных закономерностей формирования хромированных и титано-хромированных покрытий на сталях при нестационарных температурных условиях. Математичне моделювання. 2017. Вип. 1(36). С. 36–39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Номер

Розділ

Статті