МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ НАВАНТАЖЕННЯ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛІВ І ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ПОКРИТТІВ ТА СПОСОБІВ ЇХ ЗМІЦНЕННЯ

Автор(и)

  • Б.П. Середа Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9518-381X
  • О.Г. Чернета Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3871-6923
  • В.І. Кубіч Національний університет “Запорізька політехніка”, Запоріжжя, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0939-9092
  • М.А. Очеретяний Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine
  • М.В. Скороход Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(48)2023.280081

Ключові слова:

математичне моделювання, схеми навантаження, зміцнення, лазерна обробка, мікроструктур ний аналіз, комбінований спосіб, технологічні процеси зміцнення

Анотація

У роботі даний аналіз роботи газорозподільного механізму двигуна внутрішнього згорання, розглянуті взаємодії контактуючих складових, особливості їх впливу, проведені дослідження сумарних навантажень на розподільний вал двигуна внутрішнього згорання, змодельований розподіл крутних моментів і тиск на окремі зони для підбору оптимального матеріалу і способів зміцнення поверхневого шару кулачків розподільного валу двигуна внутрішнього згорання.Для розподільного валу з маховиком на підшипникових опорах, момент інерції маси якого заданий, має місце обертання з кутовою швидкістю. Звичайно навантаження розраховують в поперечному перерізі валу при миттєвому защемленні його на правому торці.

Найбільш уражені і безпечні зони впливу елементів валу критичними навантаженнями, зміцнюють спеціальними обробками поверхневих шарів, що суттєво дозволяє підвищити супротив абразивному зношенню контактуючих пар. Досліджено мікроструктури контактуючих поверхонь кулачків розподільного валу із сталі 45, зроблений рентгеноструктурний аналіз фазового складу робочої поверхні кулачка, проведені дослідження фізико-механічних характеристик покриттів після диференційованих зміцнюючих обробок з урахуванням структурних перетворень в поверхневих шарах. Комбінований спосіб модифікації здійснювали за допомогою борування і лазерної обробки, що включає попереднє борування в печі в середовищі боровміщуючих речовин і з наступною обробкою імпульсним лазером при енергії накопичення Е=28 кДж, Ø=8 мм – з діаметром лазерного пучка і коефіцієнтом перекриття зон обробки 15%, з тривалістю імпульсу 1.10-3 - 2.10-3с і з відстанню до мішені 70мм,що дозволяє отримати на сталі 45стабільний шар боридів і карбобориді втипу FeB, Fe2B,Fe(СB), Fe2(СB). За допомогою рентгеноструктурного аналізу виявлені відповідні структурні і фазові складові поверхневого шару кулачків розподільного валу із сталі 45двигуна внутрішнього згорання. При модифікації поверхні деталі шляхом об’єднання двох послідовних операцій – насичення поверхневого шару бором в печі з утворенням надміцних фаз FeB, Fe2B з мікротвердістю Нμ50=16000 мПа на сталі 45 на глибині 25 мкм. Недоліком надтвердих структур є її крихкість і схильність до тріщино утворення. Для усунення цих вад запропоновано лазерна обробка попередньо борованих поверхней деталі. Голчаста мікроструктура поверхневого шару руйнується при боруванні під дією лазерного опромінювання. Досліджені фізико-механічних характеристики покриттів при диференційованій технології зміцнення за рахунок борування і лазерної обробки.

Посилання

Kindrachyk, M.F. & Labynets, V.F., & Pashechko, E.V. & Korbyt, M.I. (2009) TRIBOLOGIYA. [Pidrychnik ]. KUYIV : “NAY-dryk”.

Chеrnеtа, О.G.& Bаbко, І.О. & Chаldushеv, E.V. (2014). Dоslidzshinnya tehnologichnuh sposobiv formuvannya znosostiykih pokrutiv na osnovi lazernoy obrobky[ Zbirnik naykovih prats.] “Perspektivnye tehnologii ta prilady”/ Vup. 5(2) 171–176.

Chеrnеtа, О.G.& Sуhоmlіn, V.І.& Vоlоshук, R.G.& Sеrеdа B.P (2017) Dоslidzshinnya mікrоsтrукtу iznоshеnih dеtаlеy аvтоmоbіlіv іz stаlі 45 pri vіdnоvlеnі і bаgаtокrаtnіy tеrmіchniy оbrоbsi. “Perspektivnye tehnologii ta prilady”/ Vup. 10(1) 212–217.

Chеrnеtа, О.G. & Sуhоmlіn, V.І.& Vоlоshук, R.G.& Gybarev S.V. (2018) Оsоblyvоstі strукtуry vіdnоvlеnоgо pоvеrhnеvоgо shаrу stаlі 45 pіslya zmіtsnеnnя lаzеrnym bоruvаnnyam. [Zbirnyk nаукоvuh prats] “Perspektivnye tehnologii ta prilady”/ Vup. 13(1) 170–175.

Shеvshеnко F. L. (1996) . Zаdаchі pо mеhаnіtsі prуzshnіh dеfоrmоvаnuh sustem. [Nаvchalnuy pоsіbnuk]. Кuyiv ІСІО, 148–149.

Ivanov, S.G& DonYadshy& Gуrev, А.М. (2016) Mikrоstruktura dufysuonnoy zоny staly 3 pоslе sоvmеstnоgо nаsusheniya bоrоm I hromom [ Pоlzуnоvskuy аlmanah] №4, 5–11.

Chеrnеtа, О.G.& Korobochka, O.M.& Sуhоmlіn, V.І. (2021) Doslidshennya transformatsii microstrurtyru poverhnevogo shary pislya boryvanya stali . Results of modern scientific research and development (pp.178–184).Madrid. Spain.

Кіндрачук М.В., Лабунець В.Ф., Пашечко М.І., Корбут Є.В.. ТРИБОЛОГІЯ. Підручник.,

Київ, «НАУ-друк». 2009 р. 393 с.

Чернета О.Г., Бабко І.О., Чалдишев Є.В. Дослідження технологічних способів формування зносостійких покриттів на основі лазерної обробки/ Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади» Луцьк: ЛНТУ, Вип. 5(2). 2014. С. 171–176.

3.Чернета О.Г., Сухомлін В.І., Волощук Р.Г., Середа Б.П. Дослідження мікроструктури зношених деталей автомобілів із сталі 45 при відновлені і багатократній термічній обробці. Перспективні технології та прилади. м. Луцьк / червень 2017 р. ЛНТУ, Вип. 10(1). 2017.

С. 212–217.

Чернета О.Г., Сухомлін В.І., Волощук Р.Г., Губарев С.В. Особливості структури відновлено-го поверхневого шару сталі 45 після зміцнення лазерним боруванням. Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади»//м. Луцьк, грудень 2018 р. Луцьк: Луцький НТУ, 2018. Випуск 13. С. 170–175.

Шевченко Ф. Л. «Задачі по механіці пружніх деформованих систем». Навчальний посібник. Київ ІСІО, 1996 р. С. 148–149.

Иванов С.Г., Дон Яджи, Гурьев А.М.. Микроструктура диффузионной зоны стали ст3 после совместного насыщения бором и хромом. С.Г. Иванов, / Ползуновский альманах № 4, 2016. С. 5–11.

Чернета О.Г., Коробочка О.М., Сухомлін В.І.. Дослідження трансформації мікроструктури поверхневого шару після борування сталі 45., Results of modern scientific research and devel-opment (4-6 April 2021) Madrid. Spain. Pp. 178–184.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-06

Номер

Розділ

Статті