ПОСЛІДОВНІСТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАВДАНУ ШКОДУ ПРИ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Автор(и)

  • Роман Ярославович Романюк Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • Валерій Олександрович Маховський Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • Ольга Анатоліївна Крюковська Дніпровський державний технічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(42)2020.207022

Ключові слова:

ідентифікація, декларація безпеки, страхування відповідальності, послідовність, об’єкт підвищеної небезпеки

Анотація

Проаналізована послідовність визначення категорій небезпеки об’єктів підвищеної небезпеки. Цей процес полягає в ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та їх реєстрації, розробці та експертизі декларації безпеки, одержанні дозволу на експлуатацію та страхуванні відповідальності за завдану шкоду.

Посилання

Vasiichuk V.O., Honcharuk V.Ye., Kachan S.I., Mokhniak S.M. Osnovy tsyvilnoho zakhystu: navch. posib. [Fundamentals of Civil Protection: educ. tool.]. Lviv. 2010. 384 p.

Hudovych O. D. et al. Orhanizatsiia upravlinnia tsyvilnym zakhystom na pidpryiemstvakh, v ustanovakh ta orhanizatsiiakh: navch. posib. [Organization of civil protection management in enterprises, institutions and organizations: educ. tool]. Kiev. 2011. 537 p.

Levchuk K. O., Romaniuk R. Ya., Tolok A. O. Tsyvilnyi zakhyst: navch. posib. [Civil Defense: educ. tool]. Dniprodzerzhynsk. 2016. 325 p.

Levchuk K. O., Romaniuk R. Ya. [State of the issue of civil protection planning in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Dniprovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu (tekhnichni nauky) [Collection of cholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences)]. Kamianske, 2018, no. 2(33). pp. 106-112. doi 10.31319/2519-2884.33.2018.208. (In Ukrainian).

Levchuk K. O., Romaniuk R. Ya. [Methods for planning civil protection measures for potentially hazardous sites]. Zbirnyk naukovykh prats Dniprovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu (tekhnichni nauky) [Collection of cholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences)]. Kamianske, 2019, no. 1(34). pp. 146-150. doi 10.31319/2519-2884.34.2019.28. (In Ukrainian).

Pro ob’iekty pidvyshchenoi nebezpeky: Zakon Ukrainy [About high risk objects: Law of Ukraine]. 1193-VII. 2014. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-14.

Romaniuk R. Ya., Makhovskyi V. O., Kriukovska O. A. [The procedure of liability insurance for the damage caused during the operation of objects of high risk]. Tyzhden ekoloha – 2019: zb. tez dopovidei Mizhnar. nauk. sympoziumu “Tyzhden ekoloha – 2019” [Tyzhden Ecologist - 2019: Coll. tez dopovidei Mizhnar. science. symposium “Tyzhden ekoloha - 2019”]. Kamianske, 2019. pp. 239-242. (In Ukrainian).

Poriadok i pravyla provedennia oboviazkovoho strakhuvannia tsyvilnoi vidpovidalnosti subiektiv hospodariuvannia za shkodu, yaka mozhe buty zapodiiana pozhezhamy ta avariiamy na obiektakh pidvyshchenoi nebezpeky, vkliuchaiuchy pozhezhovybukhonebezpechni obiekty ta obiekty, hospodarska diialnist na yakykh mozhe pryzvesty do avarii ekolohichnoho i sanitarno-epidemiolohichnoho kharakteru: zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy [Procedure and rules for compulsory insurance of civil liability of economic entities for damage that may be caused by fires and accidents at high-risk objects, including fire-hazardous objects and objects, the economic activity of which may lead to environmental accidents and sanitary-epidemiological character: approved by resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. 1788. 2002. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-2002-%D0%BF.

Makhovskyi V. O., Kriukovska O. A., Romaniuk R. Ya. [Preventive measures to prevent emergencies during unloading of oil products at gas stations]. Problemy ta perspektyvy rozvytku suchasnoi nauky v krainakh Yevropy ta Azii: materialy KhKh Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii [Challenges and Prospects for the Development of Modern Science in Europe and Asia: Proceedings of the 20th International Scientific and Practical Internet Conference]. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. pp. 49-51. (In Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-11

Номер

Розділ

Статті