ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРИ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

  • І.К. Карімов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4145-9726
  • Г.І. Карімов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0208-2607
  • Т.В. Крилова Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine
  • В.О. Молчанов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(48)2023.280825

Ключові слова:

модель Лотки-Вольтерри, дослідження економічних процесів, чисельні методи, табличний процесор MS Excel, режим маніпулювання даними

Анотація

У роботі розглядається математична модель Лотки-Вольтерри, первинним призначенням якої був аналіз відношення між двома біологічними видами, представники одного з яких виступали як хижаки, представники іншого – як жертви. Відзначено, що дана модель з успіхом може бути використана і в інших галузях, для яких характерні циклічні процеси зміни стану взаємодіючих агентів та сильна нелінійність. Наведені приклади, які свідчать про активне використання  моделі Лотки-Вольтерри при дослідженні різноманітних економічних процесів.  В той же час підкреслено, що до конкретних кількісних результатів слід відноситися з обережністю, оскільки вони сильно залежать від параметрів моделі, точні значення яких зазвичай невідомі.

Нелінійність математичної моделі зумовлює необхідність застосуван­ня  чисельних методів розв’язання систем звичайних диференціальних рівнянь.  В той же час безпосередня реалізація математичної моделі в конкретних випадках для фахівців в галузі економіки може викликати певні труднощі, оскільки потребує знань не тільки математики, а й засобів комп’ютерної реалізації математичних методів.

Для реалізації математичної моделі Лотки-Вольтерри запропонований підхід, в основі якого лежить використання відомого чисельного методу Рунге-Кутта, реалізованого в середовищі табличного процесора MS Excel. Розв’язання задачі проводиться в режимі маніпулювання даними без необхідності програмування. Основні розрахункові формули вводяться в один з рядків електронної таблиці. Для організації циклічних обчислень формули копіюються в інші рядки за допомогою методу “перетягнути і залишити”. Виконання умови завершення циклу контролюється візуально за значеннями часу перебігу процесу або функцій, що характеризують поведінку взаємодіючих в системі агентів, залежно від цілей дослідження.

Описаний підхід реалізований для випадку дослідження раціонального використання ресурсів у залізничній сфері діяльності. Одержані результати добре узгоджуються з даними інших авторів.

Посилання

Maltsev, A. (2013). Matematychna i prohramna modeli spivisnuvannia populiatsii typu «khyzhak- zhertva» [Mathematical and software models of coexistence of "predator-prey" populations]. Scientific news of NTUU "KPI", no. 3.

Maevskyi, O., Pilkevich, I. (2010). Theoretical substantiation of the Lotka-Volterra population dynamics model [Teoretychne obhruntuvannia modeli dynamiky populiatsii Lotki-Volterra].Bulletin of ZHTU (technical sciences), no. 3(54).

Stavycjkyj, O., Djatlova, N. (2017). Metodologhija zastosuvannja matematychnoji modeli Lotky-Voljterry v ekonomici [Methodology of applying Lotka-Volterra mathematical model in economics]. Pryazovsky Economic Bulletin, vol. 2(02).

Sokolov, Ju., Sokolov, A., Yljushko, V. (2010). Kompjjuternыe tekhnologhyy v zadachakh pry-rodu y obshhestva. Chastj 2. Modelj Lotky - Voljterra "khyshhnyk - zhertva" v zadachakh eko-nomyky [Computer technologies in the problems of nature and society. Part 2. The model of Lotka - Volterra "predator - victim" in economic problems]. Radioelectronic and computer sys-tems, no. 3.

Kozyk, V., Sydorov, Ju. (2011). Problemy zastosuvannja modelej typu «khyzhak – zhertva» v ekonomichnij praktyci [Problems of using predator-prey models in economic practice]. Science and innovations, vol. 7, no. 1.

Nerubacjkyj, V., Ghordijenko, D. (2018). Zastosuvannja klasychnoji modeli Lotky-Voljterry pry rozv'jazanni zadach racionaljnogho vykorystannja resursiv u zaliznychnij sferi dijaljnosti [Appli-cation of the classic Lotka-Volterra model in solving the problems of rational use of resources in the railway sphere of activity]. Collection of scientific works of UkrDUZT, vol. 178.

Alilujko, A. (2013). Doslidzhennja konkurentnoji vzajemodiji na rynku poslugh mobiljnogho zv'jazku [Research of competitive interaction on the market of mobile communication services]. Innovative economy, no. 2.

Chajkovsjka, I., Gharghasas, A. (2021). Osoblyvosti zastosuvannja modeli Lotky-Voljterry v upravlinni znannjamy proektu [Peculiarities of applying the Lotka-Volterra model in project knowledge management]. Modeling the Development of the Economic Systems, no. 2.

Kostjushko, I., Ljubashenko, N., Tretynyk, V. (2021). Metody obchyslenj [Calculation methods]. Kyiv : KPI im. Ighorja Sikorsjkogho, Vyd-vo «Politekhnika». [In Ukrainian].

Boghach, I., Krakovecjkyj, O., Krylyk, L. (2020). Chyseljni metody rozv'jazannja dyferencialj-nykh rivnjanj zasobamy MathCAD [Numerical methods of solving differential equations by means of MathCAD]. Vinnytsia: VNTU [In Ukrainian].

Kundrat, A., Kundrat, M. (2014). Naukovo-tekhnichni obchyslennja zasobamy MathCAD ta MS Excel [Scientific and technical calculations using MathCAD and MS Excel]. Rivne: NUVGhP [In Ukrainian].

Karimov, I. (2017). Komp'juterni metody ta zasoby rozv'jazannja inzhenernykh zadach [Computer methods and means of solving engineering problems]. Kamianske: DDTU [In Ukrainian].

Karimov, I., Karimov, H. (2020). Komp'juterni tekhnologhiji v navchaljnomu procesi tekhnich-nogho universytetu [Computer technologies in the educational process of a technical university]. Kamianske: DDTU [In Ukrainian].

Мальцев А.Ю. Математична і програмна моделі співіснування популяцій типу «хи-жак- жертва». Наукові вісті НТУУ “КПІ”. 2013. №3. С.70-74.

Маєвський О.В., Пількевич І.А. Теоретичне обґрунтування моделі динаміки популя-цій Лоткі-Вольтерра. Вісник ЖДТУ (технічні науки). 2010. №3(54). С.79-82.

Ставицький О.В., Дятлова Н.О. Методологія застосування математичної моделі Лотки-Вольтерри в економіці. Приазовський економічний вісник. 2017. Вип. 2(02). С. 168–171.

Соколов Ю.Н., Соколов А.Ю., Илюшко В.М. Компьютерные технологии в задачах природы и общества. Часть 2. Модель Лотки - Вольтерра "хищник - жертва" в задачах экономики. Радіоелектронні і комп’ютерні системи. 2010. № 3. С. 20–26.

Козик В.В., Сидоров Ю.І. Проблеми застосування моделей типу «хижак - жертва» в економічній практиці. Наука та інновації. 2011. Т. 7, № 1. С. 5–15.

Нерубацький В.П., Гордієнко Д.А. Застосування класичної моделі Лотки-Вольтерри при розв’язанні задач раціонального використання ресурсів у залізничній сфері діяльності. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2018. Вип. 178. С. 41–49.

Алілуйко А.М. Дослідження конкурентної взаємодії на ринку послуг мобільного зв’язку. Інноваційна економіка. 2013. № 2. С. 221–226.

Чайковська І., Гаргасас А. Особливості застосування моделі Лотки-Вольтерри в управлінні знаннями проекту. Modeling the Development of the Economic Systems. 2021. №2. С. 54–61.

Костюшко І.А., Любашенко Н.Д., Третиник В.В. Методи обчислень : підручник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. 243 с.

Богач І.В., Краковецький О.Ю., Крилик Л.В. Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь засобами MathCAD: навч. посібник. Вінниця : ВНТУ, 2020. 106 с.

Кундрат А.М., Кундрат М.М. Науково-технічні обчислення засобами MathCAD та MS Excel. Рівне: НУВГП, 2014. 252 с.

Карімов І.К. Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач: навч. посібник. Кам’янське: ДДТУ, 2017. 283 с.

Карімов І.К., Карімов Г.І. Комп’ютерні технології в навчальному процесі технічного університету: монографія. Камянське : ДДТУ, 2020.¬ 168 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-06

Номер

Розділ

Статті